Den ae­r­li­ge ha­et­te­trø­je

BT - - ALKA SUPER LIGA - SØ­REN HANG­HØJ KRI­STEN­SEN, BTs FODBOLDKOMMENTATOR

LAD MIG VA­E­RE helt ae­r­lig. Da Brønd­by for nu fi­re må­ne­der si­den – den 17. maj – pra­e­sen­te­re­de sin nye ch­eftra­e­ner, var det før­ste jeg gjor­de, at åb­ne min brow­ser og skri­ve ’Ale­xan­der Zor­ni­ger’ i Goog­les sø­ge­felt. Nav­net sag­de mig gan­ske en­kelt in­tet. Jeg hav­de sik­kert hørt det før, men det hav­de på in­gen må­de sat sig fast, selv om ty­ske­ren har me­rit­ter bå­de i Bun­des­liga­en og hjem­lan­dets na­est­bed­ste ra­ek­ke.

Nu, hvor for­år og som­mer er ble­vet til ef­ter­år, ser tin­ge­ne una­eg­te­ligt no­get an­der­le­des ud. Nav­net Ale­xan­der Zor­ni­ger har va­e­ret et de af de se­ne­ste må­ne­ders mest om­tal­te i den dan­ske fod­bold­ver­den. Jeg og mi­ne kol­le­ger på BT har skre­vet over 50 hi­sto­ri­er om og med Zor­ni­ger, og ta­el­ler man samt­li­ge me­di­er med, er tal­let fi­re­cif­ret.

Ty­ske­ren har aen­dret og re­vo­lu­tio­ne­ret Brønd­by. Det er der skre­vet stol­pe op og stol­pe ned om, så det vil jeg ikke kom­me ind på her. I ste­det vil jeg ind på Zor­ni­ger som ty­pe.

JEG HAR HAFT for­nø­jel­sen af at ta­le med ty­ske­ren fle­re gan­ge nu, og jeg er ikke i tvivl om, at han er en tra­e­ner, der kom­mer til at de­le van­de­ne. Han kan sy­nes en smu­le in­ti­mi­de­ren­de, når han ta­ler med den pres­se, som be­stemt ikke er hans fa­vo­rit-sam­ta­le­part­ner. Men sam­ti­dig gi­ver det al mu­lig me­ning, at ch­eftra­e­ne­ren er så uhyg­ge­ligt po­pu­la­er på tri­bu­ner­ne på Brønd­by Sta­dion. For der er og­så no­get rent og ae­r­ligt over ty­ske­rens fa­con. Det, du ser, er hvad du får. Der har ikke va­e­ret et kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau for­bi det Zor­ni­ger’ske hjem med en po­se­fuld flos­k­ler, en ha­bit og en ra­ek­ke und­vi­gen­de svar. Tva­er­ti­mod.

Ikke et ondt ord her­fra om de øv­ri­ge tra­e­ne­re i Su­per­liga­en. For der har ikke i den tid, jeg kan hu­ske, va­e­ret så man­ge tra­e­ner­per­son­lig­he­der i liga­en, som vi har nu. Kig ba­re til Hor­sens, Lyng­by, Par­ken el­ler et helt fjer­de sted. Li­sten ba­re fort­sa­et­ter.

MAN­GE TRA­E­NE­RE SKIL­LER sig ud – og det er en for­nø­jel­se. Det gør Zor­ni­ger og­så. På sin helt egen må­de. Han er lidt som den ha­et­te­trø­je, der er en helt fast del af hans mun­de­ring. Ha­et­te­trøj­en er gam­mel­dags og hø­je­ste mo­de på én og sam­me tid. Sådan er Zor­ni­ger og­så. Fod­bold­fag­ligt og tak­tisk er han helt med på no­der­ne. Men på an­dre må­der sen­der ham tan­ker­ne til­ba­ge til den­gang, hvor en fod­bold­tra­e­ner net­op var en fod­bold­tra­e­ner. Han tog sig af sit hold og af at vin­de kam­pe, mens han lod alt, hvad der over en bred kam kan be­skri­ves som ’bran­ding’ va­e­re op til nog­le an­dre.

Sådan er Zor­ni­ger. Han kal­der si­ne spil­le­re ’er­stat­te­li­ge’ og la­der sport­s­di­rek­tør Tro­els Bech om at snak­ke stra­te­gi­er, pro­ces­ser og fo­ku­s­om­rå­der. På den må­de skil­ler han sig ud fra man­ge af de dan­ske tra­e­ne­re, der er me­re ho­li­sti­ske og hel­heds­o­ri­en­te­re­de. Den en­kelt­hed og ae­r­lig­hed kan jeg godt li­de som et mod­spil til kol­le­ger­ne i man­ge af de an­dre Su­per­liga-klub­ber.

Jeg hå­ber blot, at Ale­xan­der Zor­ni­ger ikke skil­ler sig så me­get ud, at han og Brønd­by på et tids­punkt be­gyn­der at sli­de på hin­an­den. Brønd­by sat­se­de med an­sa­et­tel­sen af ty­ske­ren, men li­ge nu lig­ner dén be­slut­ning en lil­le ge­ni­streg. På trods af sa­eo­nens før­ste Su­per­liga-ne­der­lag søn­dag, gi­ver sats­nin­gen af­kast, og det er fuldt fortjent. Men de kom­men­de man­ge må­ne­der bliver det in­ter­es­sant at føl­ge om Brønd­by og­så på lang sigt kan rum­me en tra­e­ner, der gør tin­ge­ne lidt an­der­le­des.

Jeg hå­ber det. For Ale­xan­der Zor­ni­ger har på al­le må­der sat lidt fle­re far­ver på Su­per­liga­pa­let­ten. Og dem kan der ikke

va­e­re for man­ge af.

Zor­ni­ger har på al­le må­der sat lidt fle­re far­ver på Su­per­liga­pa­let­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.