HATTRICK

BT - - ALKA SUPER LIGA -

TUR I DEN Sik­ke en uge, An­dreas Cor­ne­li­us har haft. Først score­de han mod OB, der­na­est mod FC Por­to, og da FC Kø­ben­havn i af­tes vandt Su­per­liga-ude­kam­pen mod AC Hor­sens med 2-0 ful­dend­te han sit ’hattrick’.

»Man­ge hold ta­ber, li­ge ef­ter de har spil­let Cham­pions Le­ague. Men det gør vi ikke. For det før­ste, for­di vi er i frem­ra­gen­de form. Og for det an­det, for­di vi har en bred trup,« sag­de han med et smil.

Men selv­om An­dreas Cor­ne­li­us i øje­blik­ket har stor per­son­lig suc­ces, har han ikke lyst til at for­hol­de sig til spørgs­må­let om, hvor­vidt han igen har lyst til et prof-even­tyr i ud­lan­det.

»Min kon­trakt med FCK lø­ber lang tid end­nu, så det er slet ikke no­get, jeg ta­en­ker på,« sag­de An­dreas Cor­ne­li­us, der tid­li­ge­re har spil­let i den wa­li­si­ske klub Car­diff Ci­ty. Dela­ney mis­ser topkamp FCKs an­det mål blev sco­ret af Tho­mas Dela­ney.

»Vi var skar­pe i før­ste halv­leg, men bur­de nok ha­ve sco­ret mindst en gang me­re ef­ter pau­sen,« sag­de FCK-an­fø­re­ren, der modt­og en ad­var­sel af dom­mer Peter Kja­ers­gaardAn­der­sen og der­for har ka­ran­ta­e­ne, når de re­ge­ren­de dan­ske fod­bold­me­stre ons­dag spil­ler topkamp mod Ran­ders FC på ude­ba­ne. Dela­ney får pau­se »Men selv­om Dela­ney hav­de und­gå­et det gu­le kort, vil­le han ikke va­e­re kom­met i kamp al­li­ge­vel. Det er nem­lig hans tur til at få en pau­se,« sag­de ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken, der ro­ste si­ne trop­per.

»De le­ve­rer et godt pro­fes­sio­nelt styk­ke ar­bej­de, hvor fight og or­ga­ni­sa­tion var i top,« sag­de Stå­le Sol­bak­ken, der hav­de den­ne kom­men­tar til, at FCK – ef­ter Brønd­bys ne­der­lag mod Vi­borg – er til­ba­ge på Su­per­liga­ens før­ste­plads:

»Det vid­ste jeg ikke en­gang, og li­ge nu er det hel­ler ikke det vig­tig­ste for os. Der er alt­så rig­tig lang tid til, at sa­e­so­nen er slut. Me­get kan nå at ske end­nu,« sag­de han.

Hans tra­e­n­er­kol­le­ga i AC Hor­sens, Bo Hen­rik­sen, an­er­kend­te FC Kø­ben­havns sejr.

»De er langt bed­re end os. Men når det er sagt, er jeg stolt over mi­ne dren­ge. For nøj­ag­tig ét år si­den lå de på sid­ste­plad­sen i 1. di­vi­sion. Nu er de mid­ter­hold i Su­per­liga­en. Kort sagt: De har ryk­ket sig vildt me­get,« sag­de Bo Hen­rik­sen, der ae­r­gre­de sig over, at Las­se Kry­ger i før­ste halv­leg kik­se­de i fri po­si­tion for­an FCKs mål.

»Hav­de han sco­ret på den, er det ikke umu­ligt, at kam­pen hav­de ud­vik­let sig an­der­le­des, end til­fa­el­det var,« sag­de han.

I øv­rigt ud­gik AC Hor­sens-an­gri­be­ren An­dré Bjerregaard med en skul­der­ska­de. Han blev ef­ter kam­pen kørt på ho­spi­ta­let for at få af­kla­ret, hvor­vidt der ’blot’ er ta­le om en mu­skel­ska­de el­ler et bra­ek­ket kra­ve­ben.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.