Magnus­sens mira

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I SIN­GA­PO­RE 2 6 det kom al­drig til at fun­ge­re,« sag­de Ke­vin Magnus­sen, som trods mang­len­de va­e­ske hav­de haft over­skud til at la­ve sjov med den uhel­di­ge si­tu­a­tio­nen un­der­vejs.

»Vi jo­ke­de med, at Tho­mas (Jør­gen­sen, Magnus­sens tra­e­ner, red.) skul­le smi­de vand i ho­ve­d­et på mig 10 un­der vo­res pit­stop, men det kun­ne selv­føl­ge­lig ikke la­de sig gø­re. Så jeg måt­te gen­nem­fø­re de to ti­mer uden va­e­ske, og man sve­der alt­så me­get i den he­de,« fastslog dan­ske­ren.

Ke­vin Magnus­sens im­po­ne­ren­de re­sul­tat blev grund­lagt via en drøm­mestart, hvor han avan­ce­re­de man­ge 15 po­si­tio­ner på før­ste om­gang.

»Jeg fik en vir­ke­lig god start og vandt fem pla­ce­rin­ger al­le­re­de på den før­ste om­gang, så jeg kom op på 10.-plad­sen. Så hand­le­de det om at kø­re den hjem, og det blev ty­de­ligt, at det var vig­tigt at pas­se på da­ek­ke­ne. Vi hav­de den helt rig­ti­ge stra­te­gi 25 he­le vej­en igen­nem, så det var et per­fekt løb for os,« sag­de dan­ske­ren.

Lø­bet blev vun­det af Mer­ce­des’ Ni­co Ros­berg, mens Da­ni­el Ric­ci­ar­do fra Red Bull tog an­den­plad­sen for­an Lewis Ha­milt­on. Ke­vin Magnus­sens team­kol­le­ga, Jo­ly­on Pal­mer, hav­de en an­der­le­des stil­le af­ten

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.