Flot re­sul­tat, usik­ker frem­tid

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DET ER SÅDAN, Ke­vin Magnus­sen sik­rer sin Formel 1-frem­tid. Med sik­ker, mo­den kør­sel i VM-se­ri­ens fy­sisk hår­de­ste løb score­de han i Sin­ga­po­re et over­ra­sken­de VM-po­int med en flot 10. plads. Der­med un­der­stre­ge­de han end­nu en gang, at han får me­re ud af den fora­el­de­de R.S.-mo­del, end den be­ret­ti­ger til. Og at han fortje­ner en ny sa­e­son hos Re­nault.

Men we­e­ken­den i Sin­ga­po­re brag­te ikke me­get kon­kret nyt om Magnus­sens frem­tid. Det var dog vaerd at be­ma­er­ke, at Best­sel­ler-ejer An­ders Holch Povls­en var på plads i pad­do­ck­en for tred­je løb i tra­ek. Men i den nu­va­e­ren­de si­tu­a­tion kan hver­ken han el­ler Ke­vin Magnus­sen selv gø­re me­get an­det end at ven­te, for der er åben­bart stør­re ting end 2017-kø­rer­ne i spil hos Re­nault. Det er ty­de­ligt, at der fo­re­går ting i kulis­ser­ne, der blo­ke­rer for en be­slut­ning, om hvem der skal kø­re de gu­le bi­ler i na­e­ste sa­e­son.

Det lig­ner på man­ge må­der en dår­lig ge­nud­sen­del­se af 2014 hos McLa­ren. Det er end­nu en gang pro­ble­mer i le­del­sen og ikke re­sul­ta­ter­ne på ba­nen, der kan kom­me til at af­gø­re Magnus­sens frem­tid. Det lig­ner Det vir­ker, som om den frem­ti­di­ge

på man­ge le­del­ses­struk­tur skal på plads, in­den Re­nault be­kym­rer må­der en dår­lig sig om kø­rer­ne, og det er jo fair

ge­nud­sen­del­se af nok – hvis man alt­så ikke hed­der Ke­vin Magnus­sen og med ret­te er 2014 hos McLa­ren nervøs for sin Formel 1-frem­tid.

Lidt la­en­ge­re ne­de af pad­do­ck­ga­den er der en an­den ung kø­rer, der er til­sva­ren­de nervøs. Este­ban Ocon, Mer­ce­des-ejet Re­nault-test­kø­rer, der nu stil­ler op for Ma­nor an­ses fra man­ge si­der som sik­ker på det ene Re­nault-sa­e­de i 2017. Men jeg hø­rer, at hans kon­trakt end­nu ikke er un­der­skre­vet, og det skyl­des sand­syn­lig­vis og­så den usik­ker­hed, der om­ga­er­der Re­nault-le­del­sen. Ocon har an­gi­ve­ligt og­så et 2017-til­bud fra Ma­nor, der skal ac­cep­te­res se­ne­st 30. sep­tem­ber. Den­ne da­to er og­så vig­tig for bå­de Magnus­sen og hans nu­va­e­ren­de team­kam­me­rat Jo­ly­on Pal­mer, for her ud­lø­ber de­res Re­nault-op­tio­ner.

Det ser ud til, at Ser­gio Pe­rez, der stod øverst på Re­naults 2017-øn­ske­sed­del, bliver hos For­ce In­dia end­nu en sa­e­son i håb om at sco­re Ki­mi Raik­ko­nens Fer­ra­ri-sa­e­de i 2018. Men den nu­va­e­ren­de Toro Ros­so-kø­rer Car­los Sainz Jr. er igen in­de i bil­le­det hos Re­nault i en kom­pli­ce­ret de­al, der in­klu­de­rer ra­bat til bå­de Toro Ros­so og Red Bull på Re­naults mo­to­rer i byt­te for den un­ge spa­ni­er. Red Bul­l­le­del­sen vil na­tur­lig­vis ger­ne ha­ve bil­li­ge mo­to­rer, men tø­ver al­li­ge­vel med at slip­pe Sainz Jr., for det vil ef­ter­la­de dem med Da­ni­il Kvy­at og Pi­er­re Gas­ly som kø­re­re – ikke just det mest op­hid­sen­de li­neup i 2017-fel­tet.

sådan er si­tu­a­tio­nen li­ge nu. Re­nault og Red Bull snak­ker vi­de­re om Car­los Sainz Jr., og imens ven­ter al­le på 30. sep­tem­ber. Hvis Sainz Jr. vir­ke­lig går til Re­nault, bliver det ef­ter alt at døm­me med en­ten Ocon el­ler Magnus­sen som team­kam­me­rat. Den af de to, der ikke får et Re­nault-sa­e­de, er så til gen­ga­eld op­lagt som Ma­nor-kø­rer ved si­den af Pa­scal We­hr­le­in.

Magnus­sen og Ocon er og­så et po­ten­ti­elt Re­nault-li­neup 2017, men igen af­ha­en­ger det af, hvem der be­stem­mer i tea­met. Og en­de­lig har Sau­ber end­nu ikke de­res 2017-kø­re­re på plads.

Re­nault, Ma­nor el­ler Sau­ber? De na­e­ste par uger bliver spa­en­den­de for Ke­vin Magnus­sen. BTs F1-KORRESPONDENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.