José Mourin­ho

Ka­rak­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

IND­TIL NU: »Det mest foru­ro­li­gen­de er, at jeg har sva­ert ved at se et ty­de­ligt kon­cept i for­hold til ek­sem­pel­vis Gu­ar­di­o­la og Con­te. De har fam­let, der er in­gen struk­tur og in­gen klar for­bed­ring – de tre før­ste tre kam­pe blev af­gjort på en­kelt­mand­spra­e­sta­tio­ner, og det ser ikke ud til, at de har la­ert no­get af Mourin­ho end­nu i for­hold til Lou­is Van Gaals tid.« DET KAN BLI­VE BED­RE: »Man­ge spil­le­re kan bli­ve bed­re, og isa­er Ant­ho­ny Mar­ti­al har lig­net en søvn­ga­en­ger i for­hold til det kna­ek, han fik un­der EM. De kan ikke ba­re spil­le sta­bilt dår­ligt og sat­se på, at en stiv­be­net Zla­tan af­gør al­le kam­pe. Spil­ler­ne lig­ner no­gen, der har rig­tigt me­get ar­bej­de at gø­re på tra­e­nings­ba­nen, in­den Mourinhos ide­er skin­ner igen­nem.«

Ty­ske­ren er gan­ske vist ikke helt ny i spid­sen for de rø­de på An­fi­eld, men ef­ter en sa­e­son, hvor han blev hen­tet ind for at red­de Bren­dan Rod­gers’ kri­se­ram­te mand­skab, er den ka­ris­ma­ti­ske ma­na­ger først nu ved at få sam­men­sat den trup, der skal gen­vin­de stor­he­den. Og det be­gyn­der at lig­ne no­get. Fre­dag sør­ge­de Jor­dan Hen­der­son og Dejan Lov­ren for de scor­in­ger, der sa­en­ke­de Chel­sea og i for­ri­ge we­e­kend yd­my­ge­de man mester­hol­det Lei­ce­ster Chel­sea - Li­ver­pool: 1-2 Li­ver­pool - Lei­ce­ster: 4-1 Bur­ton - Li­ver­pool: 0-5 Tot­ten­ham - Li­ver­pool: 1-1 Burn­ley - Li­ver­pool: 2-0 Ar­se­nal - Li­ver­pool: 3-4 Har med til­gan­ge­ne af Paul Pog­ba, Hen­rikh Mk­hi­tary­an og ikke mindst Zla­tan Ibra­him­ovic til­ført mas­ser af x-fa­ctor til Man­che­ster Uni­ted, som lag­de sta­er­kt fra land med tre sej­re i rap. Si­den er op­tu­ren dog vendt til ned­t­ur, og med gårs­da­gens 1-3-ne­der­lag til Wat­ford har José Mourin­ho stå­et som ta­ber i de se­ne­ste tre kam­pe i tra­ek. Ikke si­den po­rtu­gi­se­rens tid i FC Por­to har han prø­vet det­te. Ned­t­u­re­ne un­der hans for­ga­en­ge­re Lou­is van Gaal og David Moy­es er plud­se­lig be­gyndt at spø­ge igen. Wat­ford - Man­che­ster Uni­ted: 3-1 Fey­eno­ord - Man­che­ster Uni­ted: 1-0 Man­che­ster Uni­ted - Man­che­ster Ci­ty: 1-2 Hull - Man­che­ster Uni­ted: 0-1 Man­che­ster Uni­ted - Sout­hamp­ton: 2-0 Bour­ne­mouth - Man­che­ster Uni­ted: 1-3

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.