PER­FEK­TE PEP Jür­gen Kl­opp

Ka­rak­ter

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

STJERNEKRIG Et over­be­vi­sen­de Ci­ty-mand­skab, en vak­len­de Uni­ted-trup og en dy­na­misk Li­ver­pool-trom­le. Pre­mi­er Le­ague ver­sion 2016 er i fuld gang med til­gan­gen af en stri­be af ver­dens mest in­ter­es­san­te tra­e­ner­pro­fi­ler. Tre af dem er hen­tet ind til den­ne sa­e­son, mens Jür­gen Kl­opp for før­ste gang har haft en som­mer­pau­se til at plan­la­eg­ge Li­ver­pools sa­e­son. Sam­men med Pre­mi­er Le­ague-eks­per­ten på Di­scove­ry Networ­ks, Mik­kel Bi­s­choff, zoo­mer BT ind på tra­e­ner­gi­gan­ter­nes start på det, der lig­ner en ek­stra­or­di­na­er sa­e­son i Pre­mi­er Le­ague. IND­TIL NU: »Det har va­e­ret over al for­vent­ning, og jeg tror ikke, at Kl­opp kun­ne ha­ve drømt om en bed­re sa­e­son­start. Slet ikke når man ser på de hold, de har spil­let mod. Li­ver­pool-til­ha­en­ger­ne må da hå­be på, at de skal spil­le mod top­hold hver uge. Dem smadrer de jo, når de får plads til at bru­ge de­res ener­gi. De er jo li­ge så go­de som Ci­ty i de bed­ste kam­pe.« DET KAN BLI­VE BED­RE: »De skal la­e­re at spil­le godt mod hold, der pak­ker sig – som i svip­se­ren mod Burn­ley. Her er der sta­dig et uud­nyt­tet po­ten­ti­a­le. Hvis de kan kna­ek­ke den ko­de, er Li­ver­pool en mester­skabs­kan­di­dat. Og­så for­di de ikke har eu­ro­pa­ei­ske kam­pe, så de kan bru­ge ener­gi­en i Pre­mi­er Le­ague.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.