AaBS ’HEMMELIG

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PLETSKUD FRA PERU Du vil­le nok ikke vi­de det, hvis du så ham tris­se rundt på AaBs tra­e­nings­an­la­eg på Hor­ne­vej i Aal­borg med sin stil­le og yd­my­ge fa­con plan­tet i den 1.70 me­ter hø­je krop. Et sta­dig ukendt an­sigt i det dan­ske fod­bold­land­skab. Men den er god nok. Han er en va­skea­eg­te su­per­stjer­ne. El­sket i hjem­lan­det med de 30 mil­li­o­ner ind­byg­ge­re for si­ne egen­ska­ber på fod­bold­ba­nen. Den stil­le fyr er 22-åri­ge Edison Flores fra Peru, og han er AaBs stør­ste ind­køb i fle­re år. Ikke blot må­lt på po­pu­la­ri­te­ten, men og­så i rent øko­no­mi­ske ram­mer.

Egen­ha­en­digt har Flores få­et AaBs so­ci­a­le me­di­er til at eks­plo­de­re. På grund af sin blot­te til­ste­de­va­e­rel­se i Aal­borg er hjem­lan­det Peru over­svøm­met i be­gej­string for den nord­jy­ske fod­bold­klub, der nu sen­der Flores-trø­jer til Peru med gra­tis for­sen­del­se. Indslag til klub­bens Fa­ce­book-si­de bliver pro­du­ce­ret på ALDER: 22 år PO­SI­TION: Of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler/ kant LANDSKAMPE FOR PERU: 8 kam­pe/2 mål TID­LI­GE­RE KLUB­BER: Uni­ver­si­ta­rio, Vil­lar­re­al B

Var med til at slå Bra­si­li­en ud af som­me­rens Co­pa Ame­ri­ca, da Peru vandt 1-0 over det stjer­ne­be­sat­te mand­skab.

Fik de­but for Uni­ver­si­ta­rio som 17-årig.

Har un­der­skre­vet en 4-årig kon­trakt med AaB og er flyt­tet til Aal­borg med sin ka­e­re­ste.

GGGs­pansk, og så er en del af webs­hop­pen og­så til­ga­en­ge­lig på spansk nu.

Jo, AaB har be­stemt om­fav­net Flores’ po­pu­la­ri­tet i hjem­lan­det. En no­get uvant si­tu­a­tion for klub­ben, forta­el­ler sport­s­di­rek­tør Allan Gaar­de, da BT mø­der ham til en AaB-tra­e­ning.

»Det er en uop­da­get ting for os, og set i det sam­le­de bil­le­de af kø­bet af Flores har det ikke en­gang be­ty­det én ene­ste pro­cent. Det er ude­luk­ken­de af sport­s­li­ge om­sta­en­dig­he­der, at vi har hen­tet ham, men det er kun su­per­fedt. Når vo­res før­ste indslag med Edison blev vist over 116.000 gan­ge på Fa­ce­book, vi­ser det no­get om, hvil­ken spil­ler vi har hen­tet. Og hvor stort et navn, han er i Peru,« for­kla­rer Gaar­de. Til sam­men­lig­ning får et gen­nem­snit­ligt AaB-indslag ikke me­get me­re end 20.000 vis­nin­ger, så det er be­stemt nye ti­der for nord­jy­der­ne, der ikke nor­malt bra­ger igen­nem på de so­ci­a­le me­di­er. AaB på tv i Peru Flores’ skif­te til AaB er da og­så ble­vet da­ek­ket vidt og bredt i Peru, og hvis man skul­le be­fin­de sig i Peru med en trang til at hol­de sig op­da­te­ret på høj­de­punk­ter­ne fra AaBs Su­per­liga­kam­pe, så er der og­så råd for det tak­ket va­e­re Flores.

»Edison er ikke ukendt i fod­bold­mil­jø­et hos an­dre sport­s­di­rek­tø­rer, så vi har hørt et par ’wauw, det kun­ne de al­li­ge­vel godt i Aal­borg’ over skif­tet, men det er isa­er på so­ci­a­le me­di­er, hvor vi er ble­vet ind­ta­get af spansk­ta­len­de, at vi kan ma­er­ke det. Det er su­per­sjovt, at AaB og­så plud­se­lig kan bli­ve et stort navn i Peru. Jeg ved og­så fra hans agent, at høj­de­punk­ter­ne fra vo­res kam­pe bliver vist på per­u­vi­ansk tv hver we­e­kend nu,« si­ger Gaar­de.

Den of­fen­si­ve per­u­vi­a­ners ev­ner på fod­bold­ba­nen var ikke gå­et ube­ma­er­ket hen i re­sten af Eu­ro­pa, og egent­lig lå AaB slet ikke til at kun­ne hen­te Flores til Aal­borg. Spe­ci­elt ikke, da den hol­land­ske stor­klub Fey­eno­ord bød 11 mio. kr. for ham, forta­el­ler Gaar­de. Et be­løb, AaB slet ikke kun­ne mat­che, men hol­la­en­der­ne blev i tvivl om kø­bet, og så slog nord­jy­der­ne til og sik­re­de sig Flores fra Peru-klub­ben Uni­ver­si­ta­rio.

»Nej, det kan jeg ikke. Men det er slet ikke i det le­je. Jeg kun­ne la­e­se på Uni­ver­si­ta­rios hjem­mesi­de, at der står, at vi har pt. har købt 60 pro­cent af Flores, og at der så er der en op­tion på de sid­ste 40 pro­cent, og det er nok ikke helt galt, hvad der står på den hjem­mesi­de,« smi­ler Gaar­de på klas­sisk nord­jysk manér med hen­vis­ning til, at skul­le AaB sa­el­ge Flores vi­de­re, skal he­le 40 pro­cent af trans­fer­sum­men sen­des til til­ba­ge til Uni­ver­si­ta­rio.

»I min tid i klub­ben er det før­ste gang, at vi re­elt har be­talt en trans­fer, som er vaerd at ta­le om. Det er en stør­re in­ve­ste­ring for os, men hel­dig­vis er vi kom­met i en si­tu­a­tion, hvor vi har få­et så me­get styr på øko­no­mi­en, at vi har få­et råd til at gø­re det. Og vi sy­nes, at kom­bi­na­tio­nen er su­per­fin. Vi har ba­sen af vo­res eg­ne ta­len­ter, og vi får så og­så spil­le­re ind, der har en an­den fod­bold­bag­grund, og som byder ind me­get no­get an­det. Som ek­sem­pel­vis Edison Flores og Christian Bas­sog­og,« ly­der det fra Gaar­de. In­gen nyk­ker - in­tet en­gelsk AaB-tra­e­ner Lars Søn­der­gaard var med i he­le pro­ces­sen om­kring kø­bet af Flores, og han har og­så kun­net ma­er­ke, at det er en spil­ler med en stør­re po­pu­la­ri­tet end nor­malt, som AaB har hen­tet.

»Han er ikke en, der kom­mer med sto­re nyk­ker i for­hold til at va­e­re stjer­ne, for det er han vir­ke­lig i Peru, og jeg ved, at en af grun­de­ne til, at han er ut­ro­ligt po­pu­la­er i Peru, er, at han net­op er me­get yd­myg. Han ta­ger sig tid til fans. Jeg sy­nes, man kan se det på ba­nen, at han ger­ne vil ar­bej­de hårdt, og det er en af de ting, MAN­DAG 19. SEP­TEM­BER 2016 der gør, at han har en mu­lig­hed for at slå igen­nem i Eu­ro­pa på rig­tigt højt ni­veau. Han skal nok la­e­re at til­eg­ne sig det, vi ger­ne vil i Eu­ro­pa. Isa­er den de­fen­si­ve del af spil­let, men han kan nog­le ting med bol­den og er ret pas­nings­sik­ker,« si­ger Søn­der­gaard.

End­nu kan Flores kun snak­ke spansk, men as­si­sten­tra­e­ner Jakob Fri­is me­strer spro­get, og det spil­le­de i høj grad ind i kø­bet. Bå­de for Flores og for AaB.

På grund af de mang­len­de en­gelsk kund­ska­ber er det der­for og­så med hja­elp fra kom­mu­ni­ka­tions­af­de­lin­gens spansk­ta­len­de me­d­ar­bej­der, at BT får en kort snak med Flores.

»Der er man­ge, der snak­ker godt om, at jeg er kom­met her­til. De hå­ber al­le på, at jeg kom­mer til at få suc­ces og gø­re det rig­tigt i AaB.«

»Det er ret sjovt, at der er så stor in­ter­es­se på de so­ci­a­le me­di­er, og det gi­ver mig end­nu me­re lyst til at gø­re det godt på ba­nen.«

»Per­u­vi­a­ner­ne er fod­bold­ga­le. Der er en ka­em­pe in­ter­es­se for sporten isa­er liga­en i Peru. Det er kon­ge­spor­ten i Peru, og der er al­tid ka­em­pe op­bak­ning til lands­hol­det,« ly­der det fra Flores.

AaBs ’hem­me­li­ge’ su­per­star. I hvert fald for nu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.