’Na­e­ste gang sa­et­ter jeg ver­dens­re­kord’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SUPERTIDER I et unikt so­loløb de sid­ste 15 ki­lo­me­ter sprin­te­de han i mål på Øster Al­lé i Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon i løbs­re­kor­den 59.07. Ver­dens na­est­bed­ste tid i år.

Ved 10 ki­lo­me­ter lå han med en mor­de­risk mel­lem­tid på 27.15 he­le 23 se­kun­der un­der ver­dens­re­kord­tem­po­et, men mi­ste­de for­sprin­get i mod­vin­den fra 11 til 15 ki­lo­me­ter.

Han slut­te­de 44 se­kun­der fra Eri­trea-lø­be­ren Zer­se­nay Ta­de­ses seks år gam­le ver­dens­re­kord på 58.23, men kun­ne trø­ste sig med en før­ste­pra­e­mie på 10.000 US dol­lar plus en bonus på 2.000 US dol­lar for at lø­be un­der 60 mi­nut­ter. En ver­dens­re­kord på en­ten 15 km, 20 km el­ler halv­ma­ra­ton hav­de ud­løst 10.000 dol­lar ek­stra. Skabt til ver­den­s­ti­der »Jeg ven­der til­ba­ge na­e­ste år for at slå ver­dens­re­kor­den,« si­ger en må­l­be­vidst og glad Ja­mes Mwan­gi Wan­ga­ri.

»Jeg er i god form, og far­ten var per­fekt på den før­ste halv­del, men vin­den var hård. Jeg fulg­te min tak­tik og løb mit eget løb uden at ta­en­ke på de an­dre lø­be­re. Jeg kan li­de ru­ten og Kø­ben­havn og kom­mer igen.«

Ja­mes Mwan­gi Wan­ga­ri løb fra de to ha­rer al­le­re­de ef­ter seks ki­lo­me­ter og så sig ikke til­ba­ge. Det var blot hans an­det halv­ma­ra­ton. Han de­bu­te­re­de med en sejr i Mila­no i marts med 59.12. Jeg kan li­de ru­ten og Kø­ben­havn og kom­mer igen He­le syv mand (al­le ke­ny­a­ne­re) kom un­der de magi­ske 60 mi­nut­ter. Det er ikke sket tid­li­ge­re i år og un­der­stre­ger, at de kø­ben­havn­ske ga­der er skabt til ver­den­s­ti­der. Fa­vo­rit­ten Be­dan Ka­roki Mu­chi­ri måt­te nø­jes med fem­te­plad­sen i 59.32, men var til­freds med ti­den. »Jeg blev over­ra­sket over, at Ja­mes løb ale­ne så tid­ligt. Hav­de han ven­tet med sit ryk, hav­de han lø­bet hur­ti­ge­re. Han har al­le mu­lig­he­der for at saette ver­dens­re­kord na­e­ste år,« si­ger Be­dan Ka­roki Mu­chi­ri om sin fi­re år yn­gre lands­mand. Hø­je­re ni­veau Og­så hos kvin­der­ne var det et afri­kansk show af di­men­sio­ner med fi­re lø­be­re un­der 1.10.

»Lø­bet vi­ser, at vil man lø­be hur­tigt, er Kø­ben­havn ste­det at gø­re det,« si­ger en stolt løbs­di­rek­tør, Dor­te Vi­b­jerg, Spar­ta.

DAF-di­rek­tør Jakob Lar­sen la­eg­ger ikke skjul på, at am­bi­tio­ner­ne er at løf­te Co­pen­ha­gen Half Ma­rat­hon til ver­dens­klas­se­ni­veau.

»Ni­veau­et er hø­je­re end i pre­mi­e­ren sid­ste år. Tek­nisk er vi nå­et me­get langt. Vi er ved at va­e­re der, hvor vi ger­ne vil va­e­re med stor bred­de i eli­ten og de man­ge tu­sin­de mo­tio­ni­ster, der ka­ster glans over he­le ar­ran­ge­men­tet og gør lø­bet til en fest,« si­ger Jakob Lar­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.