HOROSKOP

BT - - BIO - Da­gens horoskop er la­vet af astro­log Lejla Lind­holm Chri­sten­sen

VAEDDEREN

20.03 -19.04 Du kan se frem til en ri­me­lig ro­lig dag, hvor du uan­set da­gens te­ma kan få lov til at gø­re li­ge det, som pas­ser dig bedst. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: ***** *

TYREN

20.04 -20.05 Med bå­de Må­nen, Ve­nus og Mars på­vir­ker dit tegn, så kan du reg­ne med, at den­ne dag vil gi­ve dig en gan­ske spe­ci­el op­le­vel­se. Gla­ed dig! Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi:******

TVILLINGERNE

21.05 -20.06 Du kan se frem til en dag, hvor du vil møde en mas­se nye men­ne­sker. En af dem vil gi­ve dig en gan­ske ny og in­ter­es­sant in­spira­tion. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

KREBSEN

21.06 -21.07 Selv­om du må­ske har fri i dag, så er det dit ar­bejds­liv og di­ne mu­lig­he­der frem­over, som du er fo­ku­se­ret på. Du ta­ler med en god ven om det. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: **** **

LØVEN

22.07 -22.08 Uan­set hvad du gør el­ler må­ske ikke gør, så vil di­ne om­gi­vel­ser klan­dre dig for dår­lig op­før­sel. Spørgs­må­let er så, hvad du vil gø­re ved det. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi:******

JOMFRUEN

23.08 -22.09 Uan­set hvad du har i tan­ker­ne, så kan du reg­ne med al den hja­elp fra stjer­ner­ne, som du måt­te ha­ve brug for, så hold dig en­de­lig ikke til­ba­ge. Ka­er­lig­hed:****** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

VAEGTEN

23.09 -22.10 I dag kan du reg­ne med, at det, som fors­køn­ner til­va­e­rel­sen, vil va­e­re i fo­kus for dig. F.eks. na­tu­ren, mu­sik el­ler men­ne­ske­li­ge re­la­tio­ner. Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi:******

SKORPIONEN

23.10 -21.11 Bå­de Må­nen, Ve­nus og Mars står og på­vir­ker dit tegn i dag. Det la­eg­ger op til sa­er­de­les spa­en­den­de ro­man­ti­ske ud­for­drin­ger, så gør dig klar! Ka­er­lig­hed: ***** * Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: ***** *

SKYTTEN

22.11 -20.12 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor det uden­dørs liv vil va­e­re det, som be­ha­ger dig. Du vil møde et men­ne­ske, som gi­ver dig en su­per god idé. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de: **** ** Øko­no­mi: ***** *

STENBUKKEN

21.12 -19.01 Der lig­ger me­re uro i luf­ten, end du må­ske egent­lig bry­der dig om. For at bry­de den­ne uro er du desvaerre nødt til at ta­ge en kon­fron­ta­tion. Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de: ***** * Øko­no­mi: **** **

VANDMANDEN

20.01 -18.02 Du kan se frem til en dej­lig dag, hvor di­ne ven­ner vil va­e­re dem, som gi­ver dig de stør­ste in­spira­tio­ner. Rej­ser og ud­land er og­så ak­tu­elt. Ka­er­lig­hed: **** ** Ar­bej­de:****** Øko­no­mi: **** **

FISKENE

19.02 -19.03 Der er no­get me­re uro og for­vir­ring om­kring dig, end du egent­lig bry­der dig om. Det ga­el­der om at få sat nog­le gra­en­ser, så gør li­ge det! Ka­er­lig­hed:** **** Ar­bej­de:** **** Øko­no­mi:** ****

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.