’Er du i tvivl, så kig bar­net i øj­ne­ne’

BT - - NYHEDER - Char­lot­te Kongs­gaard Nielsen | cnie@bt.dk

122.000 børn vok­ser op i en fa­mi­lie med al­ko­hol­mis­brug. Og iføl­ge rå­d­giv­nings­cen­tret Tu­ba blan­der vi os alt for lidt, når vi ser fora­el­dre drik­ke.

»Lo­tus Turèll er et godt ek­sem­pel. Al­le vid­ste, at Dan Turèll drak. Men in­gen gjor­de no­get,« si­ger Hen­rik Ap­pel, der er lands­le­der for Tu­ba, Te­ra­pi og rå­d­giv­ning for Un­ge, som er Børn af Al­ko­hol­mis­bru­ge­re.

»Jeg an­er­ken­der, at det er sva­ert. Men jeg ple­jer at si­ge, at det dre­jer sig om bør­ne­ne. Er man som vok­sen i tvivl, skal man kig­ge bør­ne­ne i øj­ne­ne, så er man ikke la­en­ge­re i tvivl.«

Na­e­sten to tred­je­de­le af Tu­bas børn og un­ge kom­mer fra mid­del- og overklassen. Og dis­se børn er sva­e­re at få øje på, si­ger Hen­rik Ap­pel.

»Det er rig­tig sva­ert for of­fent­li­ge myn­dig­he­der at gå ind i de fa­mi­li­er, hvor alt ser pa­ent ud. De har pa­ent tøj, pen­ge, alt. Men der er ikke for­skel på øl el­ler Ama­ro­ne-vin, når fora­el­dre­ne er ful­de,« si­ger han. På­rø­ren­de har et an­svar Og net­op der­for har sla­egt­nin­ge og an­dre på­rø­ren­de et an­svar, me­ner han. For der er al­tid no­gen, der ved, når en fora­el­der drik­ker. Og bry­der man sig ikke om selv at kon­fron­te­re mis­bru­ge­ren, kan man al­tid la­ve en ano­nym ind­be­ret­ning til kom­mu­nen, på­pe­ger for­man­den.

»Rig­tig man­ge af de børn og un­ge, der er i be­hand­ling hos os, si­ger, at hvis ba­re én vok­sen hav­de be­kra­ef­tet dem i, at det ikke er okay, når mor og far drik­ker, hav­de alt va­e­ret an­der­le­des. 40 pct. af vo­res un­ge har holdt fora­el­dre­nes misbrug hem­me­ligt, ind­til de kom­mer til os. Vi blan­der os alt for lidt som sam­fund,« si­ger Hen­rik Ap­pel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.