’Met­te Fre­de­rik­sen er vendt 180 gra­der’

BT - - NYHEDER - An­dreas Kar­ker | kar­ker@bt.dk

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes for­mand Met­te Fre­de­rik­sen er vendt 180 gra­der i ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken, og det skyl­des pri­ma­ert, at sto­re de­le af be­folk­nin­gen har skif­tet hold­ning til net­op ud­la­en­din­gepo­li­tik­ken. Sådan ly­der vur­de­rin­gen fra for­fat­ter og re­dak­tør Ralf Pit­tel­kow, som var ga­e­ste­ta­ler ved Dansk Fol­ke­par­tis års­mø­de i Her­ning.

Han har sa­er­li­ge for­ud­sa­et­nin­ger for at vur­de­re flir­ten mel­lem Kri­sti­an Tu­le­sen Da­hl og Met­te Fre­de­rik­sen, for­di han har et lang­va­rigt kend­skab til bå­de So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og is­lam­kri­ti­ske kred­se.

Til­ba­ge i 90er­ne var han sa­er­lig rå­d­gi­ver for den so­ci­al­de­mo­kra- ti­ske stats­mi­ni­ster Poul Nyrup Ras­mus­sen. Pres fra va­el­ger­ne Se­ne­re be­va­e­ge­de han sig mod den po­li­ti­ske høj­re­fløj, og han re­di­ge­rer nu Den Kor­te Avis sam­men med sin ko­ne Ka­ren Jes­per­sen, der har va­e­ret mi­ni­ster i bå­de so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske og Ven­stre­r­e­ge­rin­ger.

»Når de to par­ti­er in­ter­es­se­rer

sig for hin­an­den, er det, for­di der er et pres fra va­el­ger­ne, og man­ge af de sam­me grup­per stem­mer på dem. Der­for vil det fal­de i dår­lig jord hos va­el­ger­ne, hvis de to par­ti­er ikke gi­der ha­ve no­get med hin­an­den at gø­re. Ble­vet klo­ge­re Tror du, den nye, stram­me ud­la­en­din­gepo­li­tik er ae­r­ligt ment hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne?

»Bå­de og. Der er folk hos So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, der me­ner det al­vor­ligt. Hen­rik Sass Lar­sen er nok det bed­ste ek­sem­pel i S-top­pen. Met­te Fre­de­rik­sen er jo vendt 180 gra­der. Hun var me­get hel­lig før. Men jeg tror nok, hun er ble­vet klo­ge­re. Hun er dog og­så på­vir­ket af, at sto­re de­le af be­folk­nin­gen – blandt an­det hen­des eg­ne va­el­ge­re – har skif­tet hold­ning til ud­la­en­din­ge­spørgs­må­let og øn­sker stram­nin­ger. Der vil nok kom­me et sam­ar­bej­de mel­lem DF og S, men det er me­get nem­me­re for dem nu, hvor de ikke har an­sva­ret. Får de an­sva­ret, ser det me­get sva­e­re­re ud,« si­ger Ralf Pit­tel­kow.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.