Kon­tro­ver­si­el ud­ta­lel­se får nul kon­se­kven­ser

BT - - NYHEDER - /ritzau/

SAG­DE HUN DET? En ud­ta­lel­se fra ta­ler­sto­len på Dansk Fol­ke­par­tis års­mø­de i Her­ning har mødt mas­siv kri­tik og få­et fle­re po­li­ti­ke­re fra an­dre par­ti­er til at ta­ge kraf­tigt af­stand. Men DF-for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl ser in­gen grund til, at ud­ta­lel­sen får kon­se­kven­ser – selv om han er ue­nig i ge­ne­ra­li­se­rin­gen.

»Hun kom­mer med en ge­ne­ra­li­se­ring, der er alt for vold­som. Det har jeg for­stå­et, at hun selv er be­vidst om. Og så er det det,« si­ger par­ti­for­man­den ved års­mø­de­ts af­slut­ning i går ef­ter­mid­dag.

Den kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­se faldt, da DF’eren Che­an­ne Nielsen lør­dag gik på ta­ler­sto­len i Her­ning Kon­gres­cen­ter.

»Hvor­for skul­le udlaendinge kla­re sig selv, nu hvor de har krav på hus­ly og lom­me­pen­ge fra sta­ten, så snart de kom­mer her­til? De svi­ner, de svind­ler, de stja­e­ler, de vold­ta­ger, og de dra­e­ber. De mis­hand­ler Dan­mark.« Be­kym­re­de med­lem­mer Kom­men­ta­ren blev mødt af klapsal­ver fra par­ti­fa­el­ler­ne i sa­len.

»Det ta­ger jeg ikke som ud­tryk for, at folk er eni­ge i det ge­ne­ra­li­se­ren­de i ud­ta­lel­sen, men at de er be­kym­re­de over si­tu­a­tio­nen i Dan­mark,« si­ger Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl.

Trods fle­re tid­li­ge­re kon­tro­ver­si­el­le ud­ta­lel­ser fra for­skel­li­ge DF-med­lem­mer me­ner par­ti­for­man­den ikke, at der er ta­le om en de­ci­de­ret kul­tur.

»Der skal va­e­re mu­lig­hed for, at man har en de­bat, hvor man kan kom­me med de syns­punk­ter, man har,« si­ger han. Par­ti­le­der ta­ger af­stand En af de man­ge po­li­ti­ke­re, der har ta­get kraf­tigt af­stand fra Che­an­ne Ni­el­sens kom­men­tar, er Li­be­ral Al­li­an­ces par­ti­le­der An­ders Samu­el­sen.

’Hav­de hun holdt den ta­le på LAs lands­mø­de, var hun om­gå­en­de ble­vet smidt ud af par­ti­et. Og al­le, der klap­pe­de, var rø­get sam­me vej,’ skri­ver han på Fa­ce­book.

Che­an­ne Nielsen ud­tal­te i går til TV2, at hun ikke bur­de ha­ve sagt ’al­le’ udlaendinge og kal­der sin ud­ta­lel­se for ’en be­gyn­der­fejl’.

Hun af­vi­ser, at par­ti­top­pen har ban­ket hen­de på plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.