Al­le børn vil ha­ve lov at se prin­ses­sen

BT - - DEBAT -

Spe­ci­al­klas­se-ele­ver blev sendt på ud­flugt, mens Kron­prin­ses­se Mary be­søg­te Aa­by­bro Sko­le i Nord­jyl­land. Hvad er pro­ble­met?

Det stør­ste pro­blem er, at Kron­prin­ses­sen bliver fan­get i no­get, som hun fak­tisk over­ho­ve­det ikke har no­gen del i. Mary har sat tid af i sin ka­len­der til at åb­ne den her sko­le, hvil­ket er fan­ta­stisk. Så skal hun ikke fan­ges i en pro­blem­stil­ling, som hun ab­so­lut in­tet har med at gø­re. Det har kun no­get at gø­re med en sko­le, der uden tvivl vil­le ele­ver­ne det bed­ste og sik­kert og­så Mary, men det en­der ba­re med at bli­ve vir­ke­lig ube­ga­vet og klun­tet ud­ført. Skole­le­de­ren si­ger, at sko­len gjor­de det for at imø­de­kom­me bør­ne­nes eg­ne be­hov. Men den kø­ber du ikke? Selv­føl­ge­lig kø­ber jeg ikke den. De ele­ver, der er ble­vet sendt på ud­flugt uden no­get valg, har man ikke ment var fi­ne nok til, at Mary kun­ne se dem. Det kun­ne va­e­re, de kom til at rå­be ’røv’. Men det I bund og grund vil al­le børn ba­re ger­ne va­e­re nor­ma­le kan Mary godt kla­re. Hun har selv en fond, der hja­el­per mob­beof­re, så Mary om no­gen ved, at børn er for­skel­li­ge, og at nog­le børn har det sva­ert. Mas­ser af voks­ne har sagt til mig som barn i den bed­ste me­ning, at jeg var ad­fa­erds­van­ske­lig, for at for­kla­re mig, jeg ikke måt­te va­e­re med til for­skel­li­ge ting. Men det ene­ste, man i vir­ke­lig­he­den sag­de til mig, var, at du er udu­e­lig og ikke som de an­dre. Jeg vil­le nok va­e­re et barn, man send­te på tur. Det er ikke no­get, man kan snak­ke om som lil­le dreng, men det er no­get, der sa­et­ter ka­em­pe ar på sja­e­len. I bund og grund vil al­le børn ba­re ger­ne va­e­re nor­ma­le. De vil pas­se ind og va­e­re li­ge­som an­dre børn. De vil og­så ha­ve lov at se prin­ses­sen.

Hvad skul­le sko­len ha­ve gjort?

Man kun­ne ha­ve sagt til kon­ge­hu­set, at sko­len har ele­ver, der har det sva­e­re­re end an­dre. Det skal Kron­prin­ses­sen ba­re va­e­re op­ma­er­k­som på. Det vil så selv­føl­ge­lig va­e­re dem, Mary går hen til og si­ger, hvor er det fan­ta­stisk at se jer, og hvor er I skøn­ne. Det vil få bør­ne­ne til at fø­le sig som men­ne­sker og ikke blot pro­ble­mer, der skal sen­des va­ek.

JIM LYNGVILD Mo­de­kom­men­ta­tor, de­sig­ner og for­fat­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.