DET FLØD MED SO

BT - - NYHEDER -

SE OG HØR-SAGEN de blev ud­sat for af tys-tys-kil­den og Se og Hør.

Be­ma­er­k­nin­gen om de sor­te pen­ge faldt for at un­der­stre­ge en cen­tral po­in­te, som Qvortrup gen­tog igen og igen: Tys-tys-kil­den var en kil­de som så man­ge an­dre på Se og Hør.

Og Pe­ter Bo Hen­rik­sen – som tystys-kil­den hed­der – var ik­ke den ene­ste kil­de, der fik et fast må­ned­ligt ho­norar af Se og Hør. Pres­set af an­kla­ge­ren Ankla­ger Mor­ten Fre­de­rik­sen var kla­edt i sort jak­kesa­et. Han har sort hår og sor­te bril­ler, som han tog af, når han gjor­de klar til at sa­et­te et hårdt slag ind mod Qvortrup.

Nor­malt ind­le­des en af­hø­rin­gen med spørgs­mål om den til­tal­tes per­son­li­ge for­hold - i Qvortrups til­fa­el­de hans ar­bej­de som jour­na­list - men i går ind­led­te Mor­ten Fre­de­rik­sen sin af­hø­ring med et kon­tant spørgs­mål, der ty­de­lig­vis over­ra­ske­de bå­de Qvortrup og hans ad­vo­kat An­ders Ne­meth:

»Hen­rik, der er no­get, der un­drer mig. Vi har hørt Kas­per Kop­ping og Ken B. Ras­mus­sen (tid­li­ge­re jour­na­li­ster på Se og Hør, red.) forta­el­le om dig her i ret­ten og set di­ne mail på storska­erm. Hvor­for er­kla­e­rer du dig ik­ke-skyl­dig?«

Ef­ter en kort pau­se med pin­lig tavs­hed sva­re­de Qvortrup lav­ma­elt:

»For­di jeg ik­ke har va­e­ret med­vir­ken­de til no­get, der er straf­fe­ret­ligt for­kert.«

An­kla­ge­ren frem­vi­ste en ar­ti­kel fra avi­sen.dk, der om­hand­ler en sag, hvor Se og Hør i Nor­ge var un­der mi­stan­ke for at ha­ve mod­ta­get ulov­li­ge oplys­nin­ger fra an­sat­te hos Nor­dea. I ar­tik­len, der blev bragt et halvt år in­den sam­ar­bej­det med tystys-kil­den, er Qvortrup ci­te­ret for føl­gen­de:

»Jeg sy­nes da, at dan­ske Nor­deaan­sat­te med for­del kun­ne la­e­re no­get af de­res nor­ske kol­le­ger.«

I ret­ten sag­de Qvortrup, at der blot var ta­le om en ka­ek ud­ta­lel­se - ik­ke en op­for­dring til at be­gå ulov­lig­he­der.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.