RTE PEN­GE Eks-di­rek­tør for­hol­der sig tavs

BT - - NYHEDER -

An­kla­ge­ren frem­vi­ste og­så fle­re mail fra Kas­per Kop­ping og Ken B. Ras­mus­sen, hvor tys-tys-kil­den er om­talt i de­tal­jer.

I en mail om­ta­ler Ken B. Ras­mus­sen li­ge­frem sam­ar­bej­det som ’far­ligt’ og ’ri­sky’, men Hen­rik Qvortrup sag­de i ret­ten, at han ik­ke kun­ne hu­ske, om han hav­de la­est dis­se mail. For­skel­li­ge for­kla­rin­ger Et af de mest be­la­sten­de punk­ter for Hen­rik Qvortrup dre­jer sig om et mø­de, der blev holdt 24. ju­ni 2008.

Den tid­li­ge­re Se og Hør-jour­na­list Kas­per Kop­ping har i ret­ten for­kla­ret, at det fa­ste sam­ar­bej­de med Pe­ter Bo Hen­rik­sen op­stod på det­te mø­de, hvor han selv var til ste­de sam­men med Qvortrup og Pe­ter Bo Hen­rik­sen. Det at af­løn­ne kil­der sort var prak­sis, før jeg kom til. Der er ad­skil­li­ge ken­dis­ser, der på den kon­to er ble­vet be­talt tu­re syd­på at det kun­ne va­e­re hen­sigts­ma­es­sigt, hvis oplys­nin­ger om det mø­de ik­ke kom frem,« repli­ce­re­de den tid­li­ge­re Fogh-spin­dok­tor.

To må­ne­der ef­ter sam­ta­len med Kas­per Kop­ping blev Hen­rik Qvortrup af­hørt af po­li­ti­et. Un­der af­hø­rin­gen sag­de Qvortrup, at han ik­ke kun­ne erin­dre, at Kas­per Kop­ping hav­de va­e­ret til ste­de på mø­det med tys-tys-kil­den.

I går sag­de Qvortrup, at han svagt erin­drer mø­det.

»Jeg hu­sker ik­ke, om or­det ’kre­dit­kort’ bli­ver na­evnt på det mø­de, men jeg vil ik­ke af­vi­se det. Jeg hu­sker, at han si­ger, at han ar­bej­de­de hos IBM i en Nets-re­la­te­ret op­ga­ve,« lød for­kla­rin­gen om det før­ste mø­de med tys-tys-kil­den.

Un­der sto­re de­le af af­hø­rin­gen sad Hen­rik Qvortrup og vip­pe­de med fo­den un­der bor­det.

An­kla­ge­ren frem­vi­ste den ene mail ef­ter den an­den, som me­d­ar­bej­de­re har sendt til Qvortrup.

Sam­ar­bej­det med tys-tys-kil­den om­ta­les som ’ri­sky’ og ’far­ligt’, men Qvortrup sag­de, at han ik­ke kun­ne hu­ske, om han hav­de la­est dem.

Hans hukom­mel­se svig­te­de og­så, når det kom til mail, han selv hav­de af­sendt.

Ef­ter rets­mø­det var det en for­ma­elt Hen­rik Qvortrup, der for­lod Ret­ten i Glo­strup.

»Det var fint nok at af­gi­ve for­kla­ring,« lød hans ene­ste kom­men­tar til BT.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en kom­men­tar fra Al­ler Me­dia A/S.

Det var pla­nen, at tid­li­ge­re di­rek­tør og che­fre­dak­tør Per Ing­dal skul­le af­gi­ve for­kla­ring ef­ter Hen­rik Qvortrup, men på grund af ue­nig­he­der mel­lem hans for­sva­rer Ni­els Ul­rik He­i­ne og rets­for­man­den for­hol­der han sig nu tavs.

For­sva­re­ren sag­de i ret­ten, at han ik­ke hav­de haft lej­lig­hed til at gen­nem­gå spørgs­må­le­ne med sin kli­ent. Det skyld­tes til dels, at tids­pla­nen er ble­vet aen­dret, blandt an­det for­di tys-tys-kil­den ik­ke vil ud­ta­le sig.

Da rets­for­man­den na­eg­te­de at ud­sa­et­te Per Ing­dals for­kla­ring, na­eg­te­de han helt at ud­ta­le sig. Det er uvist, om han får chan­cen se­ne­re, li­ge­som det hensva­e­ver i uvis­hed, om tys-tys-kil­den vil ta­le se­ne­re.

Na­e­ste rets­mø­de bli­ver af­holdt i mor­gen og iføl­ge tids­pla­nen er det tid­li­ge­re che­fre­dak­tør Kim Hen­nings­en, der af­gi­ver for­kla­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.