Pi­ge sta­dig i fa­engsel for ter­ror

BT - - NYHEDER -

TER­ROR I ot­te må­ne­der har en kun 16-årig pi­ge sid­det va­re­ta­egts­fa­engs­let for for­søg på ter­ror mod to sko­ler, mens Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti har ef­ter­for­sket sagen. På trods af sin un­ge al­der bli­ver pi­gen fort­sat fa­engs­let til 12. ok­to­ber, op­ly­ser dom­mer Anet­te Ra­hr Co­dam ved et rets­mø­de i Ret­ten i Hol­ba­ek man­dag.

Imens na­er­mer ef­ter­forsk­nin­gen af sagen sig en­den. Til jul reg­ner ankla­ger Las­se Bie­hl fra Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti med, at po­li­ti­et kan sa­et­te punk­tum. Der­ef­ter skal an­kla­ge­myn­dig­he­den af­gø­re, om der skal rej­ses til­ta­le.

»Det er en ka­em­pe stor ef­ter­forsk­ning, der fyl­der man­ge ring­bind. Vi har af­hørt fle­re hund­re­de vid­ner,« si­ger han.

Den 16-åri­ge er sig­tet for at plan­la­eg­ge an­greb på den jø­di­ske sko­le Ca­ro­li­nesko­len i Kø­ben­havn og på Sydsko­len i Få­re­vej­le med hjem­mela­ve­de bom­ber.

Den un­ge pi­ge er kon­ver­te­ret til is­lam og blev an­holdt 13. ja­nu­ar, hvor po­li­ti­et gen­nem­før­te en stør­re po­li­ti­ak­tion på fa­mi­li­ens adres­se ved Kund­by na­er Hol­ba­ek Hun na­eg­ter sig skyl­dig.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.