Kald­te sig selv ’gal­ning’

BT - - NYHEDER -

Marc Mey­er Lin­de­skov har til­sy­ne­la­den­de haft be­hov for at bli­ve as­so­ci­e­ret med det at va­e­re ‘sinds­syg’ el­ler ‘gal­ning’.

Af virk­som­heds­re­gi­stret CVR frem­går det nem­lig, at han i ju­ni 2013 for­søg­te at slå sig ned i Kø­ge med en flyt­te­for­ret­ning, som han kald­te TPR Grup­pen. Nok så in­ter­es­sant er det, at han til CVRre­gi­stret har an­gi­vet mailadres­sen ‘mm­lu­na­tic@gmail.com’. Ta­ger man hans ini­ti­a­ler ‘mm’ fra, så står der alt­så ‘lu­na­tic’. ‘Lu­na­tic’ er det en­gel­ske ord for ‘sinds­syg’ el­ler ‘gal­ning’ og re­fe­re­rer til en per­son, som kan va­e­re psy­kisk syg, far­lig og ufor­ud­si­ge­lig.

Marc Mey­er Lin­de­sko­vs for­søg som flyt­te­mand var dog kortva­rigt, frem­går det af CVR-re­gi­stret. Al­le­re­de året ef­ter blev virk­som­he­den op­løst.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.