’Un­der san­det’ er Dan­marks bud på en Oscar-kan­di­dat

BT - - NYHEDER -

PRISUDDELING Dra­ma­et ’Un­der san­det’ er valgt som Dan­marks kan­di­dat til en Oscar-no­mi­ne­ring som bedste uden­land­ske film. Fil­men er in­stru­e­ret af Mar­tin Zand­v­li­et. Den hav­de pre­mi­e­re i de dan­ske bi­o­gra­fer i de­cem­ber 2015. ’Un­der san­det’ er ba­se­ret på vir­ke­li­ge be­gi­ven­he­der og ud­spil­ler sig ef­ter Tys­klands ka­pi­tu­la­tion i maj 1945, hvor en flok un­ge ty­ske krigs­fan­ger sen­des til Vest­ky­sten for at fjer­ne over to mil­li­o­ner mi­ner pla­ce­ret af den ty­ske be­sa­et­tel­ses­magt. Ko­mitéen, der har indstil­let ’Un­der San­det’, be­står af syv med­lem­mer. De skul­le va­el­ge mel­lem i alt tre film ’Un­der san­det’, ’Kol­lek­ti­vet’ og ’De stand­haf­ti­ge’. Enstem­migt valgt Mar­tin Zand­v­liets ef­ter­krigs­dra­ma blev enstem­migt indstil­let som Dan­marks bud på den bedste ik­ke­en­gelsk­spro­ge­de film, op­ly­ser Det Dan­ske Fil­min­sti­tut. »Det har va­e­ret en spa­en­den­de op­ga­ve for ko­mitéen at vur­de­re og ta­ge stil­ling til, hvil­ken af de tre film der har størst po­ten­ti­a­le til at fri­ste Oscar-aka­de­miets med­lem­mer,« si­ger fun­ge­ren­de for­mand for den dan­ske Oscar-ko­mité Claus La­de­fo­ged.

Hvert land kan indstil­le net­op én film til no­mi­ne­rin­gen. Osca­ra­ka­de­miets reg­ler kra­e­ver, at fil­men har haft bi­o­graf­pre­mi­e­re i pe­ri­o­den fra 1. ok­to­ber 2015 til 30. sep­tem­ber 2016. Des­u­den skal den va­e­re pro­du­ce­ret uden for USA og ho­ved­sa­ge­ligt fo­re­gå på et an­det sprog end en­gelsk.

Oscar-pris­fe­sten fin­der sted 26. fe­bru­ar.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.