’Da Fre­de­rik sag­de, at han vil­le va­e­re mu­rer, var jeg ik­ke just po­si­tiv’

BT - - NYHEDER -

MOR SLUGTE KAMEL Som barn el­ske­de Fre­de­rik Ni­el­sen fra Aal­borg at ud­for­ske byg­ge­plad­ser med si­ne bedste­fora­el­dre. Ef­ter et prak­tik­for­løb på sin mor­fars byg­ge­plads var han slet ik­ke i tvivl om, hvil­ken ud­dan­nel­se han skul­le va­el­ge ef­ter fol­ke­sko­len: Fre­de­rik Ni­el­sen vil­le va­e­re mu­rer. Men hans fora­el­dre hav­de an­dre pla­ner. »Da Fre­de­rik sag­de, at han vil­le va­e­re mu­rer, var jeg ik­ke just po­si­tiv. Han var ble­vet er­kla­e­ret eg­net til gym­na­si­et, så jeg syn­tes, at han skul­le ta­ge en HTX,« forta­el­ler Hen­ri­et­te Ni­el­sen, mor til Fre­de­rik Ni­el­sen.

Det me­ste af sin viden om ud­dan­nel­ses­mu­lig­he­der hav­de Hen­ri­et­te Ni­el­sen fra mø­der på sko­len, hvor hun op­le­ve­de, at det sto­re fo­kus var på gym­na­si­et. Men Fre­de­rik Ni­el­sen vil­le ik­ke sid­de for­an en com­pu­ter. Han vil­le bru­ge si­ne ha­en­der, byg­ge no­get og va­e­re kre­a­tiv. Helt af­kla­ret »De vil­le ger­ne ha­ve, at jeg hav­de no­get at fal­de til­ba­ge på. Men på det tids­punkt var jeg så­dan set helt af­kla­ret om­kring, at jeg vil­le va­e­re mu­rer.

Det var dét, jeg bra­end­te for,« forta­el­ler Fre­de­rik Ni­el­sen.

Det end­te med, at fa­mi­li­en måt­te ta­ge en sam­ta­le med stu­di­e­vej­le­de­ren.

»Stu­di­e­vej­le­de­ren spurg­te mig un­der sam­ta­len: ’Er det mors øn­ske, el­ler er det Fre­de­riks øn­ske?’ Jeg kun­ne godt se, at så skul­le jeg ik­ke si­ge me­re. Det er jo hans liv, og vi skal ik­ke be­stem­me, hvad han vil. Det er ham, der skal va­e­re glad for det, han står op til hver dag. Og han har valgt helt rig­tigt,« si­ger Hen­ri­et­te Ni­el­sen.

Ef­ter sam­ta­len med stu­di­e­vej­le­de­ren var der fuld støt­te fra hjem­me­fron­ten. Mens Fre­de­rik Ni­el­sens kam­me­ra­ter tog på gym­na­si­et, valg­te han som den ene­ste i klas­sen at for­føl­ge sin drøm om en er­hverv­s­ud­dan­nel­se.

Nu, tre og et halvt år se­ne­re, er 20-åri­ge Fre­de­rik Ni­el­sen i gang med sin sven­de­prø­ve. Ud over fle­re le­ga­ter har han vun­det DM i Skills, som er det sto­re år­li­ge dan­marks­mester­skab for un­ge fra er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­ne. Mor blev klo­ge­re Og Fre­de­rik Ni­el­sens mor har aen­dret sit syn på er­hverv­s­ud­dan­nel­ser­nes mu­lig­he­der.

»Jeg tro­e­de, at han ba­re skul­le stå i la­e­re, og så var det dét. Men så­dan er det jo slet ik­ke.

Han spe­ci­a­li­se­rer sig, han har va­e­ret til kon­kur­ren­cer, og han får en mas­se go­de op­le­vel­ser. Det er ik­ke ba­re at stå og mu­re. Jeg er jo ble­vet klo­ge­re, og jeg ved nu, at han og­så godt kan la­e­se vi­de­re, selv­om han har en er­hverv­s­ud­dan­nel­se,« si­ger Hen­ri­et­te Ni­el­sen.

Fre­de­rik Ni­el­sen ny­der at kom­me på ar­bej­de, men mu­lig­he­den for vi­de­reud­dan­nel­se er ik­ke ude­luk­ket.

»Min plan er, at hvis jeg kan ma­er­ke, at det bli­ver for me­get for min krop, så kan jeg al­tid la­e­se vi­de­re til byg­nings­kon­struk­tør,« si­ger Fre­de­rik Ni­el­sen.

Hen­ri­et­te Ni­el­sens råd til an­dre fora­el­dre er klart:

»Man skal se på det en­kel­te un­ge men­ne­ske: Hvor er dit barns in­ter­es­ser, og hvad bra­en­der det for? Og så må vi fora­el­dre lyt­te til dem og støt­te dem i de­res øn­sker,« si­ger Hen­ri­et­te Ni­el­sen.

I na­e­ste uge af­le­ve­rer Fre­de­rik Ni­el­sen sin sven­de­prø­ve, og han er al­le­re­de ga­ran­te­ret job i det fir­ma, hvor han har va­e­ret i la­e­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.