’ ’

BT - - NYHEDER -

JEG HAR INGEN JEG HAR EN

Det er ingen hem­me­lig­hed, at han helst vil und­gå at be­ta­le skat.

grund til at tro, at han ik­ke be­ta­ler det, han skal. Jeg tror ba­re, han ev­ner at be­ta­le me­re. Hvor­for be­ta­ler han ik­ke 120 mil­li­o­ner? Han pra­ler al­tid af, hvor man­ge pen­ge han har. Det er ingen hem­me­lig­hed, at han helst vil und­gå at be­ta­le skat. Det er he­le hans kar­ri­e­re byg­get op om. For ek­sem­pel da han var i Saxo Bank, nu har han travlt med at forta­el­le, at han ik­ke har no­get med ban­ken at gø­re, men det er jo på­fal­den­de, hvor lidt Saxo Bank be­ta­ler i skat til det dan­ske sam­fund.

me­get høj løn og be­ta­ler 50 pro­cent i skat af min ind­komst, og det gør jeg med gla­e­de. Jeg be­ta­ler og­så top­skat, ba­re ro­lig. Det hand­ler ik­ke om be­lø­bet, men om ev­nen. Og der er jeg sik­ker på, at Lars Sei­er ik­ke når op på 50 pro­cent og al­drig har gjort det.

ude på et per­son­ligt kor­stog, når han ek­sem­pel­vis skri­ver på Fa­ce­book, at han vil sen­de si­ne jour­na­li­ster ef­ter Lars Sei­er. Det, der står til­ba­ge, er, at Lars Sei­er bi­dra­ger be­trag­te­ligt me­re til vel­fa­erds­sam­fun­det, end Poul Mad­sen gør. Ik­ke kun ved at be­ta­le over 12 mil­li­o­ner i skat, men og­så ved at ha­ve star­tet en virk­som­hed, som har an­sat en mas­se men­ne­sker, som får hø­je løn­nin­ger og der­med bi­dra­ger til statskas­sen. Der vil­le va­e­re min­dre vel­fa­erd i Dan­mark, hvis det ik­ke var for folk som Lars Sei­er – det er et fak­tum, Poul Mad­sen ik­ke kan kom­me uden om.

POUL MAD­SEN ER

idé om, at vi kan bli­ve et ri­ge­re land ved ba­re at bli­ve ved med at ta­ge fra folk, men det kan vi ik­ke. Du kan ik­ke be­skat­te dig til vel­stand, for det er no­get, der bli­ver skabt, ved at der er folk, som ar­bej­der, in­ve­ste­rer og ska­ber virk­som­he­der.

MAN­GE HAR EN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.