STIK DEM ET PAR FODBOLDSTØVLER

BT - - NYHEDER -

We­e­ken­dens op­trap­pe­de splid i blå blok ef­ter Kri­sti­an Thu­le­sens Da­hls kla­re af­vis­ning af Li­be­ral Al­li­an­ces ul­ti­ma­ti­ve krav om top­skat­te­let­tel­ser og val­gre­to­rik i sin for­mandsta­le på Dansk Fol­ke­par­tis års­mø­de tå­ler ik­ke me­get me­re ef­ter­ma­te­ma­tik. He­le ba­nen er ef­ter­hån­den da­ek­ket af. DFs tak­tisk gen­ga­eld­te flirt med so­ci­al­de­mo­kra­ter­ne har og­så va­e­ret til at få øje på for bå­de kom­men­ta­to­rer og til­hø­re­re i sa­len og hjem­me ved ska­er­men. Som åben­bart og­så la­der svi­ne­ren om ud­la­en­din­ge fra ta­ler­sto­len i Her­ning pas­se­re: »De svi­ner, de svind­ler, de stja­e­ler, de vold­ta­ger og de dra­e­ber,« som det DF-de­le­ge­re­de med­lem fra Kø­ben­havn, Che­an­ne Ni­el­sen, så form­ful­dendt us­ma­ge­ligt for­mu­le­re­de sig frem til en klapsal­ve. Fra DF-top­pen lod man henka­stet indsla­get sni­ge sig ind i skuf­fen for ’li­ge i over­kan­ten’, men så­dan bli­ver der sagt så me­get, og skru li­ge lidt ned na­e­ste gang.

HVAD ER PROBLEMET? Nu vi er ved fod­bold, skal der her­fra ly­de en kon­kret op­for­dring til Mar­le­ne Har­p­søe om at snø­re kon­disko­e­ne...

MÅ­SKE DER SÅ var lidt me­re kon­struk­tiv til­gang til flygt­nin­ge­strøm­men fra det højta­e­re­de DF-fol­ke­tings­med­lem Mar­le­ne JARL CORDUA Har­p­søe fra sam­me ta­ler­stol. El­ler nej, ik­ke rig­tigt, men da lidt at ar­bej­de med: »Der rap­por­te­res nog­le gan­ge om van­ske­lig­he­der ved at sen­de af­vi­ste asylan­sø­ge­re hjem. Det er me­get, me­get dyrt, når rej­sen fo­re­ta­ges med fly. Vi spil­der ut­ro­lig man­ge po­li­ti­re­sur­ser på det. Så ka­e­re års­mø­de, jeg har en me­get bed­re idé. Giv i ste­det mi­gran­ter­ne et par kon­disko. Hvis de kan gå he­le vej­en her­op, så kan de og­så gå hjem igen.« HER­FRA ANERKENDER VI dog bru­gen af sport­s­sko, men vil ger­ne gå så langt som til at fo­re­slå bru­gen af fodboldstøvler i ste­det. Og ta­ge Mar­le­ne Har­p­søe med helt ud i den so­ci­al­de­mo­kra­ti­ske høj­borg på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn, hvor den tid­li­ge­re Brønd­by-boss Per Bjer­re­gaard har be­nyt­tet sin rum­me­lig­hed til ik­ke blot at stik­ke flygt­nin­ge, el­ler mi­gran­ter, et par kon­disko, men fun­det sponso­rer til gra­tis fodboldstøvler til de asylan­sø­ge­re, der mød­te op til før­ste tra­e­ning i en fod­bold­klub, in­den de tør­ner ud i Asyl­liga­en, som Per Bjer­re­gaard er ini­ti­a­tiv­ta­ger til. Og som han gav føl­gen­de ord i Ber­ling­s­ke med på vej­en til Kurt Lassen, før­ste tra­e­nings­dag i FC Lej­re: »Det hand­ler om in­te­gra­tion. Gen­nem pro­jek­tet la­e­rer asylan­sø­ger­ne det dan­ske for­e­nings­liv at ken­de ved at fin­de ud af, hvad vi bru­ger vo­res fri­tid på i den dan­ske kul­tur. Na­e­ste skridt er, at nog­le af asylan­sø­ger­ne for­hå­bent­lig bli­ver med­lem­mer i de klub­ber, som de tra­e­ner i.« BÅ­DE DBU, UEFA, Rø­de Kors og Tryg­fon­den støt­ter Asyl­liga­en, som tra­e­ne­re i skik­kel­se af Mor­ten Olsen, Mor­ten Wieg­horst, Tho­mas Frank og Pe­ter Bon­de har lo­vet at gi­ve en hja­el­pen­de hånd med i. Nu vi er ved fod­bol­den, skal der her­fra ly­de en kon­kret op­for­dring til Mar­le­ne Har­p­søe om at snø­re kon­disko­e­ne og ta­ge tu­ren tva­ers over lan­det for at se fod­bold i af­ten. Her lø­ber det dan­ske kvin­delands­hold på ba­nen mod Sve­ri­ge i EM-kva­li­fi­ka­tio­nen. Stjer­ne­an­gri­be­ren i front er 28-åri­ge Na­dia Na­dim. Hun kom her­til som 12-årig flygt­ning fra Af­g­ha­ni­stan. Da hun fik et par fodboldstøvler på fød­der­ne, løb hun ik­ke hjem igen, men tog tu­ren op i den an­den en­de af ba­nen og hak­ke­de bol­den i kas­sen. Som hun og­så gjor­de i tors­dags for Dan­mark. To gan­ge end­da i 5-0-sej­ren over Mol­d­ova...

Ra­diova­ert og klum­meskri­bent

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.