USA i alarm­be­red­skab e

BT - - NYHEDER -

NEW YORK

Mista­enkt:

Ah­mad Khan Ra­ha­mi, 28, ame­ri­kansk stats­bor­ger fra Af­g­ha­ni­stan. NEW JERSEY ik­ke ko­ste­de liv el­ler sår­e­de men­ne­sker, var, at lø­bet var for­sin­ket, og at ingen var i na­er­he­den, da bom­ben de­to­ne­re­de.

De 29 per­so­ner, som blev sår­et af bom­ben i New York-by­de­len Chel­sea lør­dag, er al­le ud­skre­vet. Den ene­ste grund til, at ingen her mi­ste­de li­vet, var, at bom­ben var pla­ce­ret un­der en me­talcon­tai­ner. Det har for­ment­lig red­det men­ne­ske­liv. Tryk­ko­ger-bom­ber En an­den bom­be, som blev fun­det et an­det sted i New York, eks­plo­de­re­de al­drig. De to bom­ber i New York var beg­ge frem­stil­let af en tryk­ko­ger ef­ter sam­me me­to­de som ved ter­r­orak­tio­nen i 2013 i Bo­ston, hvor tre per­so­ner mi­ste­de li­vet, og 264 men­ne­sker blev sår­et.

New Yor­ks borg­me­ster, Bill de Bla­sio, har un­der­stre­get, at der end­nu ik­ke er kla­re be­vi­ser for ter­r­or­for­bin­del­ser til ud­lan­det, men at det un­der­sø­ges af det ame­ri­kan­ske for­bund­spo­li­ti, FBI. De Bla­sio er ble­vet sta­er­kt kri­ti­se­ret for net­op ik­ke i før­ste om­gang at vil­le kal­de det en ter­r­orak­tion. Han sag­de dog i går, at po­li­ti­et selv­føl­ge­lig nu ar­bej­der med sagen som en ter­r­or­sag, hvil­ket Bom­be eks­plo­de­re­de her An­den bom­be fun­det og­så be­ty­der, at der er sat et helt an­der­le­des be­red­skab ind.

New Yor­ks 36.000 po­li­ti­folk er sat på over­ar­bej­de, og overalt ved de mest kend­te ste­der i New York er der ud­sta­tio­ne­ret sa­er­li­ge an­ti­ter­r­oren­he­der. Stats­le­de­re i by­en Be­red­ska­bet er i for­vej­en højt i by­en, for­di det sam­ti­dig er ugen, hvor man­ge lan­des stats­le­de­re og re­ge­rings­che­fer er i by­en for at ind­le­de FNs år­li­ge ge­ne­ral­for­sam­ling. Og­så i New Jersey er der ud­kom­man­de­ret fle­re tu­sin­de po­li­ti­folk.

Til gen­ga­eld me­nes kniv­stik­ke­ri­er­ne i Min­neso­ta ik­ke at ha­ve no­gen for­bin­del­ser til de øv­ri­ge ter­r­orak­tio­ner.

Lør­dag, 9:30 (al­le ti­der er lo­kal tid) Sea­si­de Park, New Jersey: Rør­bom­be eks­plo­de­rer ved et vel­gø­ren­heds­løb – ingen til­ska­de­kom­ne.

20:30, Chel­sea, New York: Eks­plo­sion ryster West 23rd St. på Man­hat­tan, og 29 kom­mer til ska­de. En an­den bom­be bli­ver fun­det fi­re ga­der hen­ne og bli­ver de­to­ne­ret af po­li­ti­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.