Fter ter­r­or­an­greb

Na­bo­er om for­modet ter­r­o­rist: ’Han var så­dan en flink fyr’

BT - - NYHEDER -

GERNINGSMAND »En vir­ke­lig flink dreng«. Det er det skuds­mål, den 28-åri­ge for­mode­de ter­r­o­rist Ah­mad Khan Ra­ha­mi får af si­ne na­bo­er. Og må­ske er det og­så sandt. For ame­ri­ka­ner­ne har et utal af gan­ge hørt, at ra­di­ka­li­se­rin­gen af en ung mus­lim er sket plud­se­ligt, og at den flin­ke dreng ud­vik­ler sig til en skån­sels­løs ter­r­o­rist. Så­le­des til­sy­ne­la­den­de og­så med Ra­ha­mi, som of­te stod i sin fars fast­food-re­stau­rant i New Jersey og lan­ge­de fri­tu­re­s­teg­te kyl­lin­ger over di­sken – of­te gra­tis, hvis han syn­tes, at det var en sa­er­lig god kun­de, der kom ind i bu­tik­ken.

At den flin­ke dreng for­ment­lig har for­bin­del­se til en ra­ek­ke ter­r­orat­ten­ta­ter i New Jersey og New York, er ufor­stå­e­ligt for ven­ner­ne. Iføl­ge The New York Ti­mes gik Ra­ha­mi i ve­st­ligt tøj, hang ud med ven­ner­ne og var ae­g­te in­ter­es­se­ret i an­dre men­ne­sker.

»Han var så­dan en flink fyr. Man vil­le al­drig ha­ve ta­enkt det om ham«, si­ger en af de fa­ste kun­der Ry­an McCann til avi­sen.

Hvis Ra­ha­mi var en flink mand, så var han til gen­ga­eld den ene­ste af slagsen i fa­mi­li­en. Fa­de­ren fik ustand­s­e­ligt kla­ger fra na­bo­er­ne over larm i lø­bet af af­te­nen og nat­ten, for­di han holdt åbent 24 ti­mer i døg­net. Ful­de folk kom for­bi og uri­ne­re­de i na­bo­er­nes op­gan­ge. Utal­li­ge hen­stil­lin­ger og in­dra­gel­se af hans af­ten­li­cens be­tød ik­ke an­det, end at han fort­sat­te med at ser­ve­re mad om nat­ten, og i et en­kelt til­fa­el­de kom en an­den af hans søn­ner op at slås med po­li­ti­et, da de kom for at luk­ke bik­sen. Søn­nen flyg­te­de til Af­g­ha­ni­stan, før han kun­ne an­hol­des.

Fa­mi­li­en kom til USA fra Af­g­ha­ni­stan. Ra­ha­mi er født i Af­g­ha­ni­stan og har en ra­ek­ke brød­re og sø­stre. Hvor man­ge vi­des ik­ke. Na­bo­er­ne ken­der hel­ler ik­ke Ra­ha­mis mor, da hun kun sja­el­dent for­la­der hjem­met.

Hvor­dan Ra­ha­mi er ble­vet ra­di­ka­li­se­ret, el­ler om han har haft kon­takt med ter­r­or­grup­per i ud­lan­det, vi­des ik­ke. Det ene­ste, man ved om Ra­ha­mi, er, at han in­ter­es­se­rer sig for bi­ler, isa­er de hur­ti­ge af slagsen, og at han selv var ivrig med at sa­et­te ek­straud­styr på de bi­ler, han hav­de, for at få dem til at se ra­cer­ag­ti­ge ud.

Ah­mad Ra­ha­mi selv var i gang med at over­ta­ge for­ret­nin­gen på fuld tid, da han blev an­holdt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.