Ma­end er sig­tet for vold­ta­egt i Val­by-vil­la

BT - - NYHEDER -

En kvin­de i 40er­ne blev iføl­ge en an­mel­del­se til po­li­ti­et vold­ta­get i en vil­la i Val­by søn­dag ef­ter­mid­dag. Først på af­te­nen an­holdt po­li­ti­et tre ma­end i sagen, og de blev i går frem­stil­let i Ret­ten på Fre­de­riks­berg.

»Den ene af de sig­te­de er ble­vet løsladt, mens ret­ten har valgt at op­ret­hol­de an­hol­del­sen i tre døgn for de to øv­ri­ge,« forta­el­ler ankla­ger Tro­els Jør­gen­sen.

Ret­tens af­gø­rel­se be­ty­der, at dom­me­ren ik­ke har fun­det det fo­re­lø­bi­ge be­vis­ma­te­ri­a­le i sagen sta­er­kt nok til at va­re­ta­egts­fa­engs­le de tre ma­end.

Dog har dom­me­ren gi­vet po­li­ti­et mu­lig­he­den for at ef­ter­for­ske sagen mod to af ma­en­de­ne me­re grun­digt, uden at de kan va­e­re på fri fod. Om tre da­ge skal sagen så igen vur­de­res af en dom­mer.

Gårs­da­gens rets­mø­de blev af hen­syn til den vi­de­re ef­ter­forsk­ning holdt for luk­ke­de dø­re. Der­for er ankla­ger Tro­els Jør­gen­sen af­skå­ret fra at forta­el­le om sa­gens de­tal­jer.

Dog forta­el­ler han, at vil­la­en ik­ke er kvin­dens hjem.

Hvad re­la­tio­nen mel­lem de tre ma­end, der er i al­de­ren 3949 år, og kvin­den er, for­bli­ver og­så en hem­me­lig­hed ind­til vi­de­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.