Mi­ni­sters som­mer­hus­pla­ner dum­pet af eks­pert

BT - - NYHEDER -

TURISME salg og lan­ge lig­ge­ti­der,« si­ger An­neMet­te Hja­la­ger.

Det var i går ik­ke mu­ligt at få en mundt­lig kom­men­tar fra Tro­els Lund Poul­sen, men i et skrift­ligt svar af­vi­ser mi­ni­ste­ren kri­tik­ken:

»Med den na­tio­na­le stra­te­gi for dansk turisme op­stil­les et am­bi­tiøst pej­le­ma­er­ke om, at vi skal øge an­tal­let af turi­ster i Dan­mark med en tred­je­del frem mod 2025. Det kra­e­ver, at der er at­trak­tiv og mo­der­ne over­nat­nings­ka­pa­ci­tet til at rum­me al­le de nye turi­ster. Sam­ti­dig mel­der bran­chen al­le­re­de i dag om, at man i højsa­e­so­nen mang­ler som­mer­hu­se til ud­lej­ning i vis­se de­le af lan­det.« Stør­re fradrag ved ud­lej­ning Tro­els Lund Poul­sen skri­ver vi­de­re, at re­ge­rin­gen ar­bej­der med ini­ti­a­ti­ver, der skal gø­re det me­re at­trak­tivt at ud­le­je som­mer­hu­se og der­med ud­nyt­te den ek­si­ste­ren­de ka­pa­ci­tet bed­re:

»F.eks. øger vi fradra­get for som­mer­hus­ud­lej­ning.«

Tro­els Lund Poul­sens nye turist­plan kom­mer i kølvan­det på en la­en­ge­re po­li­tisk kamp om at gi­ve til­la­del­se til 15 nye kyst­na­e­re turis­me­pro­jek­ter.

BT har i en lang ra­ek­ke ar­tik­ler af­da­ek­ket de mu­li­ge kon­se­kven­ser af fle­re ho­tel­ler og vand­lan­de ved de dan­ske ky­ster. Samt do­ku­men­te­ret at der var fle­re hul­ler i re­ge­rin­gens ana­ly­ser.

Bl.a. kri­ti­se­re­de eks­per­ter, at re­ge­rin­gen vil­le byg­ge fle­re ho­tel­ler og fe­ri­e­cen­tre, selv om tal vi­ste, at de nu­va­e­ren­de fe­ri­e­cen­tre selv i højsa­e­so­nen har me­re end sva­ert ved at fyl­de va­e­rel­ser­ne op. Kri­tik­ken be­tød, at de 15 nye turis­me­pro­jek­ter blev ta­get af bor­det, da re­ge­rin­gen i ju­ni ind­gik for­lig om plan­loven.

RE­GE­RIN­GENS PLAN Er­hvervs- og va­ekst­mi­ni­ster Tro­els Lund Poul­sen (V) pra­e­sen­te­re­de i går en ny stra­te­gi for dansk turisme. Det er am­bi­tio­nen, at Dan­mark i 2025 har en tred­je­del fle­re turi­ster end nu, sva­ren­de til 17 mio. For at nå må­let vil re­ge­rin­gen bl.a.: - ska­be bed­re turi­stop­le­vel­ser i Dan­mark. Det kra­e­ver ud­vik­ling af sta­er­ke desti­na­tio­ner, hø­je­re kva­li­tet og fo­kus på f.eks. fril­ufts­liv, kul­tur­turis­me, op­le­vel­se­s­ø­ko­no­mi­ske til­bud, events og kon­gres­ser. - øge turis­me­ka­pa­ci­te­ten. Turi­ster­ne skal ha­ve et sted at bo, mens de er i Dan­mark. Det ga­el­der og­så i højsa­e­so­nen, hvor ef­ter­spørgs­len ef­ter mo­der­ne og at­trak­ti­ve fa­ci­li­te­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.