Bier i den liga

BT - - NYHEDER -

sel­skab. Hun si­ger selv, at der ske­te no­get i hen­des ho­ved, da hun be­slut­te­de sig for ik­ke at va­e­re en su­per eli­ta­er kunst­ner. Da hun tog dén be­slut­ning, steg det kunst­ne­ri­ske ind­hold sjovt nok og­så i hen­des film. Og si­den ’Den ene­ste ene’ har det pas­set hen­de su­ve­ra­ent godt at va­e­re le­ve­ran­dør til den sto­re bre­de be­folk­ning,« si­ger Aal­ba­ek. Utra­et­te­lig Han me­ner, at en del af suc­ce­sen og­så skyl­des er­fa­ring og ut­ra­et­te­ligt hårdt ar­bej­de.

»Hun er ek­stremt flit­tig og la­ver så me­get, at hun har man­ge fle­re ki­lo­me­ter i be­ne­ne end de fle­ste in­struk­tø­rer, der er me­get ae­l­dre, end hun er. Sus­an­ne er hy­per­ven­ti­le­ren­de, hård­t­ar­bej­den­de året rundt«.

Og­så Vi­be­ke Win­de­løv na­ev­ner Bi­ers sto­re er­fa­ring som af­gø­ren­de.

»Sus­an­ne har al­tid va­e­ret fan­ta­stisk ta­lent­fuld og dyg­tig, men nu har hun og­så en ka­em­pe er­fa­ring, der gør, at hun kan kra­e­ve be­stem­te ting af sin pro­du­cer,« si­ger Vin­de­løw, der har kendt Bier i man­ge år og pro­du­ce­ret fle­re af hen­des film.

»Hun er en su­per god per­so­nin­struk­tør, der er god til at gi­ve sku­e­spil­ler­ne plads. Sam­ti­dig med at hun ved pra­e­cist, hvad hun vil. Hun var me­get util­freds med den form for klip­ning, de hav­de fo­re­stil­let sig på ’Night Ma­na­ger’. Og så bli­ver hun van­vit­tigt sta­e­dig og in­si­ste­rer på, at det skal va­e­re, som hun vil ha­ve det. Og det er me­get vig­tigt for den se­rie, at den har få­et et me­get mo­der­ne look,« si­ger hun og fort­sa­et­ter:

»Da Sus­an­ne fik Jo­hn Le Car­rés bog, fo­re­slog hun, at en af de mand­li­ge ho­ved­rol­ler skul­le spil­les af en kvin­de. Og det var et su­per godt greb, og Jo­hn Le Car­ré var vild med hen­des ar­bej­de og skrev et langt rø­ren­de brev til hen­de, hvor han sag­de, at hun var den bedste in­struk­tør, der hav­de be­ar­bej­det hans bø­ger si­den 60er­ne.«. Ef­ter den her Em­my, er hun i top­pen af den in­ter­na­tio­na­le liga, må­ske end­da på top10 blandt dem, der er kan­di­da­ter til at la­ve den na­e­ste sto­re ame­ri­kan­ske tv-se­rie Sus­an­ne har al­tid va­e­ret fan­ta­stisk ta­lent­fuld og dyg­tig, men nu har hun og­så en ka­em­pe er­fa­ring, der gør, at hun kan kra­e­ve be­stem­te ting af sin pro­du­cer Født: 15. april 1960 Barn­doms­by: Kø­ben­havn Dan­ner med Jes­per Win­ge Lei­s­ner og er mor til to børn. 1987: Di­mit­te­re­de fra Den Dan­ske Film­sko­le. 1991: La­ve­de sin før­ste spil­le­film, »Freud flyt­ter hjem­me­fra«. 1999: Fik for al­vor sit gen­nem­brud med ko­me­di­en »Den Ene­ste Ene«. 2007: Var no­mi­ne­ret til en Oscar for »Ef­ter Bryl­lup­pet«, men Bier vandt ik­ke. 2010: Blev til­delt or­de­nen Rid­der af Dan­ne­brog. 2011: Vandt i 2011 en Gol­den Glo­be og en Oscar-sta­tu­et­te for bedste uden­land­ske film med »Ha­ev­nen«. Vin­der i 2016 en Em­my for bedste in­struk­tør med mi­ni­se­ri­en »Nat­por­ti­e­ren«.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.