Film v

BT - - NYHEDER -

sag­de den dan­ske tri­um­fa­tor Sus­an­ne Bier umid­del­bart ef­ter Em­my-fe­sten. Let­te­re at gå på tva­ers Der er kom­met stør­re bud­get­ter hos sel­ska­ber som Net­flix og HBO.

Der er me­re pre­sti­ge i at med­vir­ke i en stor­se­rie som f.eks. ’Ga­me of Thro­nes’ end i en Hol­lywood-film, som dår­ligt nok når at kom­me op i bi­o­gra­fer­ne.

»Gen­nem de sid­ste fem til ti år er der sket det, at tv er kom­met op på si­den af spil­le­fil­me­ne, når det ga­el­der pre­sti­ge i filmver­de­nen. Og må­ske end­da er for­an spil­le­fil­me­ne, når det ga­el­der kva­li­tet og po­pu­la­ri­tet. I 1970er­ne og 1980er­ne var det jo så­dan, at en film­stjer­ne hel­le­re vil­le bra­ek­ke en arm end va­e­re med i en tv-se­rie. I dag kan det va­e­re li­ge me­get, i hvil­ken en af de to ver­de­ner man slår igen­nem og bli­ver til no­get, for der er gra­vet en ka­nal mel­lem dem, så det er let­te­re at gå på tva­ers,« si­ger fil­m­eks­per­ten Ja­cob Wendt Jen­sen til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.