’Jeg føl­te mig blot­tet’

BT - - BIO -

FOR TAET PÅ Nog­le tror må­ske, at re­a­li­ty­stjer­ner de­ler alt om sig selv uden fil­ter. Men så­dan er det ik­ke for Step­ha­nie ’Geg­go’ Kar­ma Chri­sti­an­sen. For selv om Bryg­gen-stjer­nen i fle­re år har la­det dan­sker­ne kom­me helt taet på hen­de og fa­mi­li­en i tv-se­ri­en ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’, så er der al­li­ge­vel de­le af hen­des liv, som hun hol­der for sig selv.

I et nyt ind­la­eg på sin blog geg­gos­ver­den.dk forta­el­ler Step­ha­nie ’Geg­go’, at hun net­op har valgt at af­ly­se en el­lers plan­lagt bi­o­gra­fi om hen­des liv, der skul­le ha­ve va­e­ret på ga­den det­te ef­ter­år.

Bo­gen var el­lers na­e­sten skre­vet fa­er­dig, men ved en op­la­es­ning sam­men med sin ghostwri­ter fik re­a­li­ty­stjer­nen en for­kert fø­lel­se. Kval­me ved tan­ken »Alt i alt så var det ba­re ski­de ube­ha­ge­ligt at sid­de og hø­re sit liv la­est op helt ned til mind­ste de­tal­je og så langt fra, hvad jeg er vant til i ’Fa­mi­li­en fra Bryg­gen’ på TV3. Jeg føl­te mig blot­tet og fik helt kval­me ved tan­ken om, når den bog skul­le ud­gi­ves,« skri­ver Step­ha­nie ’Geg­go’ på sin blog.

Bo­gen in­de­holdt bå­de forta­el­lin­gen om, hvor­dan re­a­li­ty­stjer­nen op­le­ve­de sin mors tid i fa­engsel, hvor­dan hun har det med sin far, og hvor­dan hun har ta­ck­let sin OCD, når den var va­erst. Step­ha­nie ’Geg­go’ skri­ver, at hun er ked af at skuf­fe de man­ge fans, der hav­de gla­e­det sig til at la­e­se bo­gen. Men at drop­pe bo­gen var det rig­ti­ge for hen­de at gø­re, me­ner hun.

»Min barn­dom osv. vil jeg hel­le­re forta­el­le i små bid­der, hvor jeg selv kan for­mu­le­re ned til, hvad jeg sy­nes er pas­sen­de. Det er nu en­gang mit liv, og jeg ved, at stør­ste­delen af jer vil for­stå mig,« ly­der det i blo­gind­la­eg­get. Jeg føl­te mig blot­tet og fik helt kval­me ved tan­ken om, når den bog skul­le ud­gi­ves Sky­et vejr de fle­ste ste­der, men i lø­bet af da­gen mu­lig­hed for lidt el­ler no­gen sol, isa­er i de nord­li­ge eg­ne. Temp. mel­lem 16 og 20 gra­der med svag til ja­evn vind fra for­skel­li­ge ret­nin­ger. I af­ten og i nat mest sky­et, og må­ske lidt regn hist og her. Temp. mel­lem 8 og 13 gra­der med svag til let vind fra nord og nor­døst. 20/11 17/13

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.