Sva­er de­pres­sion Mel C forta­el­ler om ti­den i Spi­ce Girls

BT - - BIO -

Pi­ge­grup­pen Spi­ce Girls kry­dre­de gen­nem halv­fem­ser­ne li­vet for tu­sind­vis af fans ver­den over. Men li­vet som med­lem af Spi­ce Girls har va­e­ret lidt for kry­dret til ti­der.

Net­op der­for af­vi­ser grup­pens tid­li­ge­re Spor­ty Spi­ce, Mel C med det bor­ger­li­ge navn Mela­nie Chis­holm, at va­e­re en del af pi­ge­ban­det, når Spi­ce Girls igen stø­der sam­men ved en gen­for­e­nings­kon­cert i Hy­de Park na­e­ste år, selv­om hun er ble­vet til­budt det, der sva­rer til knap 17,5 mil­li­o­ner dan­ske kro­ner, for at del­ta­ge i gen­for­e­nin­gen.

Det af­slø­rer hun i et nyt in­ter­view med Mail on Sun­days Event Ma­ga­zi­ne.

Mens hun var med­lem af Spi­ce Girls, hav­de Mel C mas­si­ve pro­ble­mer. Hun led bå­de af de­pres­sion, spi­se­for­styr­rel­ser og tra­e­ne­de alt for me­get. Den møl­le har hun ik­ke lyst til at en­de i igen:

»Da Spi­ce Girls var størst, kun­ne jeg ik­ke se mig selv i spej­let, for­di jeg ik­ke kun­ne li­de, hvad jeg så. Jeg sag­de al­drig no­get til no­gen. Jeg for­søg­te at skju­le alt for mig selv,« ly­der det i in­ter­viewet.

Mel C forta­el­ler, at hen­des af­slag på gen­for­e­nin­gen har skabt en aka­vet stem­ning blandt de an­dre med­lem­mer.

»Det er en smu­le aka­vet i øje­blik­ket, hvis jeg skal va­e­re ae­r­lig. Så­dan er det nødt til at va­e­re, er det ik­ke? Men jeg ved, at vi kom­mer igen­nem det,« si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.