FCK- og Brønd­by-bøl­ler i vol­de­li­ge sam­men­stød

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FODBOLDBALLADE var ble­vet til­kaldt af tre Brønd­by-sup­por­te­re, der selv var på ska­destu­en med sår og skram­mer.

»Om­kring en 10 styk­ker for­søg­te at over­fal­de FCK-til­ha­en­ge­ren, men det lyk­ke­des po­r­tø­rer og på­rø­ren­de at tra­ek­ke ham ind i et bag­lo­ka­le,« sag­de vagt­chef ved Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, Kim Mad­sen, søn­dag til Ritzau.

FCK-til­ha­en­ge­ren slap der­for uden yder­li­ge­re mén, og po­li­ti­et fik si­den styr på si­tu­a­tio­nen, da de ryk­ke­de mas­sivt ud til ho­spi­ta­let. Over­fald i Brønd­by Der var dog – iføl­ge BTs oplys­nin­ger – en for­hi­sto­rie til epi­so­den på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal. Tid­li­ge­re på ef­ter­mid­da­gen var 15-20 fod­bold­bøl­ler med til­knyt­ning til FC Kø­ben­havn duk­ket op ved Brønd­byfrak­tio­nen Alp­has klubhus på Hes­sela­ger i Brønd­by. Her var en stor flok Brønd­by-til­ha­en­ge­re sam­let til et før­kamps-ar­ran­ge­ment, men ar­ran­ge­men­tet blev brat af­brudt, da grup­pen af FCK-sym­pa­ti­sø­rer duk­ke­de op med ma­sker på og køl­ler som vå­ben. Si­tu­a­tio­nen ud­vik­le­de sig vol­de­ligt, og fle­re per­so­ner kom til ska­de. BTs kil­der forta­el­ler så­le­des, at det var her­fra, de fi­re sår­e­de på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal kom.

Ef­ter sam­men­stø­det up­lo­a­de­de grup­pen af FCK-sym­pa­ti­sø­rer et bil­le­de på det so­ci­a­le me­die In­s­ta­gram, hvor de står med et Brønd­by-ban­ner. Til­knyt­tet bil­le­det er tek­sten:

»Vi kom­mer kun, når vi ved, I er der! 15 vs 50, sejr til FC.«

Vagt­ha­ven­de hos Kø­ben­havns Ves­tegns Po­li­ti, Bri­an Holm, er be­kendt med epi­so­den, men kan end­nu ik­ke be­kra­ef­te ha­en­del­ses­for­lø­bet.

»Vi er nødt til at kig­ge na­er­me­re på de epi­so­der, der var i går (søn­dag, red.). Vi kan ik­ke be­kra­ef­te, om der har va­e­ret en ha­en­del­se før den på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, men er der ta­le om me­re end ryg­ter, er det no­get, vi skal ind i,« si­ger Holm til BT. Ef­ter sam­men­stø­det ved klubhu­set i Brønd­by fandt epi­so­den på Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal sted. Se­ne­re var den hår­de ker­ne af Brønd­bys til­ha­en­ge­re iføl­ge BTs oplys­nin­ger så op­sat­te på ha­evn, at der blev igang­s­at en hver­ve­kampag­ne på Brønd­by Sta­dion i for­bin­del­se med kam­pen mod Vi­borg. An­greb tog med FCK-til­ha­en­ge­re Det re­sul­te­re­de sent søn­dag af­ten i, at en grup­pe til­ha­en­ge­re med til­knyt­ning til Brønd­by på Ring­s­ted Sta­tion for­søg­te at en­tre det tog med FCK­fans, der kom fra ho­ved­stads­klub­bens kamp i Hor­sens. Po­li­ti­et var dog til ste­de og for­hin­dre­de der­med dagens tred­je vol­de­li­ge sam­men­stød.

»Det lyk­ke­des ik­ke Brønd­by-til­ha­en­ger­ne at kom­me ind i to­get, og der­med und­gik vi en kon­fron­ta­tion, for­di vi var mas­sivt til ste­de, og for­di vi var for­be­redt på, hvad der kun­ne ske,« forta­el­ler vagt­chef hos Midt- og Vestsja­el­lands Po­li­ti, Mi­cha­el Se­he­sted.

Po­li­ti­et var og­så på plads, da to­get med FC Kø­ben­havns til­ha­en­ge­re se­ne­re nå­e­de Hø­je Taa­strup Sta­tion. Men her blev det ik­ke til sam­men­stød. Der er dog en frygt for, at al­le regn­ska­ber ik­ke er gjort op, og de vol­de­li­ge sam­men­stød der­for ik­ke er et over­stå­et ka­pi­tel. På tors­dag rej­ser Brønd­bys fans igen­nem ho­ved­stads­om­rå­det in­den Su­per­liga-op­gø­ret mod Lyng­by nord for Kø­ben­havn. Det kan i va­er­ste fald ud­lø­se fle­re sam­men­stød mel­lem de to fan­grup­pe­rin­ger.

BT har va­e­ret i kon­takt med bå­de FC Kø­ben­havn og Brønd­by. FCK har ’ingen kom­men­ta­rer’ til søn­da­gens ha­en­del­ser, mens de i Brønd­by er en anel­se me­re med­del­som­me.

»Vi er ble­vet be­kendt­gjort med nog­le ha­en­del­ser søn­dag, og står det til tro­en­de, er det fuld­sta­en­dig uac­cep­ta­belt. Der­u­d­over har vi ingen kom­men­ta­rer,« un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef Chri­sti­an Schultz.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.