Magnus­sen ven­ter vi­de­re

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

USIKKERT skal fo­ku­se­re på at kø­re bi­len og få så go­de re­sul­ta­ter hjem, som over­ho­ve­det mu­ligt. Og søn­dag lø­ste han det til ful­de,« si­ger Jes­per Carl­sen til BT.

Han har ingen for­nem­mel­se af, hvor­når Re­nault har ta­enkt sig at mel­de no­get ud om kø­rer­sam­men­sa­et­nin­gen for 2017, hvor bå­de Ke­vin Magnus­sen og Jo­ly­on Pal­mer er i spil. Sam­men med tea­mets re­ser­ve Este­ban Ocon. Og og­så Ser­gio Pe­rez (For­ce In­dia) og Car­los Sainz (Toro Ros­so) har in­den for de se­ne­ste må­ne­der va­e­ret bragt i spil til de to sa­e­der. For­ny­et op­ma­er­k­som­hed Det skyl­des ik­ke mindst, at der fo­re­går man­ge ting i kulis­sen hos Re­nault, der sta­dig er nye i For­mel 1-ga­met ef­ter at ha­ve over­ta­get Lo­tus-tea­met i slut­nin­gen af 2015.

»Ke­vin skal kø­re bi­len, og så fo­ku­se­rer de for­skel­li­ge par­ter på de om­rå­der, de har an­svar for. In­ge­ni­ø­rer på at byg­ge bi­len, ma­na­ge­ment på at hy­re de rig­ti­ge folk. Re­nault er blandt an­det ved at an­sa­et­te en mas­se nye in­ge­ni­ø­rer, og det ta­ger en mas­se kr­udt og ener­gi, og det må man som kø­rer ba­re va­e­re ind­for­stå­et med. For det er rent fak­tisk den op­sa­et­ning, der skal dan­ne det nye Re­nault, « si­ger Jes­per Carl­sen:

»Der er og­så man­ge ting, man kan nå. Li­ge nu er der man­ge ting, der skal gø­res. «

Der er dog ble­vet lagt ma­er­ke til Magnus­sens 10. plads og­så i ud­lan­det, hvor fle­re uden­land­ske me­di­er stor­ro­ser Magnus­sens pra­e­sta­tion i Sin­ga­po­re (se spal­ten til ven­stre). Og det bi­dra­ger og­så til Magnus­sens mu­lig­he­der hos an­dre team, hvis det bli­ver ak­tu­elt.

»Fo­kus er selv­føl­ge­lig på Re­nault, men det ga­el­der om at hol­de mu­lig­he­der åb­ne. Der kan jo kom­me åb­nin­ger hos an­dre hold, hvis der sker ro­ka­der. Og hvis Ke­vin kan bli­ve ved med at pra­este­re så­dan som i søn­dags, vil han jo stå sta­er­ke­re og sta­er­ke­re,« si­ger Jes­per Carl­sen, der ik­ke mindst frem­ha­e­ver, hvor­dan Ke­vin Magnus­sen klart di­stan­ce­re­de hold­kam­me­ra­ten Jo­ly­on Pal­mer på 15.-plad­sen.

»Man bli­ver al­tid hu­sket for sit sid­ste løb, for der er en ri­me­lig kort hukom­mel­se i For­mel 1, så jo me­re man kan ce­men­te­re sig ved go­de re­sul­ta­ter des bed­re,« si­ger Jes­per Carl­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.