Da­ge med Zor­ni­ger

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

100 DA­GE En for­fri­sken­de spil­lestil og en per­son­lig­hed med kant. Ale­xan­der Zor­ni­ger har si­den sin før­ste ar­bejds­dag 13. ju­ni i Brønd­by sat et ty­de­ligt af­tryk på Ves­teg­nen og Su­per­liga­en.

BT ta­ger tem­pe­ra­tu­ren på Zor­ni­gers før­ste 100 da­ge i tra­e­ner­sa­e­det og gi­ver et ind­blik i, hvor­dan, at den nye hver­dag er i Brønd­by un­der den ty­ske tra­e­ner. Ni kam­pe: Fem sej­re, tre uaf­gjor­te og et ne­der­lag. Målsco­re: 25-8 EUROPA LE­AGUE: DA­GEN ZOR­NI­GER PÅ ZOR­NI­GER PÅ ZOR­NI­GER

17. juli: Brønd­by-Es­b­jerg 4-0 24. juli: Sil­ke­borg-Brønd­by 0-2 31. juli: Brønd­by-Hor­sens 2-2 7. au­gust: FC Midtjyl­land-Brønd­by 3-3 14. au­gust: Brønd­by-Søn­derjy­ske 4-0 21. au­gust: AGF-Brønd­by 0-7 28. au­gust: Brønd­by-FC Kø­ben­havn 1-1 11. sep­tem­ber: AaB-Brønd­by 0-1 18. sep­tem­ber: Brønd­by-Vi­borg 1-2 30. ju­ni: Va­lur-Brønd­by 1-4 7. juli: Brønd­by-Va­lur 6-0 14. juli: Hi­ber­ni­an-Brønd­by 0-1 21. juli: Brønd­by-Hi­ber­ni­an 0-1 (Brønd­by vi­de­re ef­ter straf­fes­park) 28. juli: Hertha Ber­lin-Brønd­by 1-0 4. au­gust: Brønd­by-Hertha Ber­lin 3-1 18. au­gust: Pa­nat­hin­ai­kos-Brønd­by 3-0 25. au­gust: Brønd­by-Pa­nat­hin­ai­kos 1-1 - og sta­ben mø­des nu til fa­el­les mor­gen­mad klok­ken 8.30 man­dag, ons­dag og fre­dag. Zor­ni­ger går me­get ind for fa­el­les­ska­bet og holdån­den, og den fa­el­les mor­gen­mad gør, at folk ik­ke kom­mer drys­sen­de ind li­ge før tra­e­nings­pas­set. Spil­ler­ne so­ci­a­li­se­rer og får talt om søn­da­gens kamp om man­da­gen el­ler no­get helt an­det. - før kamp spi­ser hol­det sam­men ef­ter tra­e­nin­gen, og tra­e­nin­gen af­vik­les des­u­den på sam­me tids­punkt, som Brønd­by spil­ler da­gen ef­ter. Hvis Brønd­by spil­ler søn­dag klok­ken 18.00, tra­e­ner hol­det li­ge­le­des klok­ken 18.00 da­gen før. Før tra­e­ne­de hol­det kl. 10.00 om lør­da­gen. Zor­ni­ger har ind­ført dob­bel­te tra­e­nings­pas to da­ge om ugen. - hol­der man­ge kor­te mø­der og bru­ger ik­ke ka­len­de­ren i sin Out­look­mail­boks. Han ren­der rundt med sin egen, lil­le bog, som in­de­hol­der en gam­mel­dags ka­len­der. Før­hen boo­k­e­de man tid hos tra­e­ne­ren i Out­look - nu er det me­re små og kor­te mø­der en­ten på Zor­ni­gers kon­tor el­ler på gan­gen. Sti­len er me­get kon­tant på den go­de og hø­fli­ge må­de. Der er ik­ke me­get god­dag og far­vel over det - me­re hvad vil du? - tra­e­nings­ba­nen står man ik­ke stil­le, men be­va­e­ger sig. Spil­ler­ne lø­ber som re­gel al­tid et par gan­ge rundt om ba­nen, og der vil han ha­ve dem til at lø­be rundt i en form for bisva­erm. Hvis no­gen lun­ter lidt bag­ef­ter, bli­ver de råbt an. Det skal over­fø­res til ba­nen - der skal hol­det og­så ta­en­ke som en bisva­erm, som sø­ger der­hen, hvor bol­den er. - har ind­ført et ned­ta­el­ling­s­ur til tra­e­ning, som ta­el­ler ned fra ot­te og fem se­kun­der. Når det ene hold ero­brer bol­den til tra­e­ning, har det ot­te se­kun­der til at af­slut­te. Det byg­ger på en re­search, der vi­ser, at der ik­ke må gå så me­get la­en­ge­re tid end det, for så får mod­stan­de­ren for god tid til at kom­me på plads. Omvendt har hol­det, der mi­ster bol­den, fem se­kun­der til at ero­bre bol­den til­ba­ge for at stres­se mod­stan­de­ren mak­si­malt. - tra­e­nings­ba­nen er der et kon­trol­cen­ter, som en af Brønd­bys to ana­ly­ti­ke­re al­tid sid­der i un­der tra­e­nin­ger­ne. Her­fra mo­ni­to­re­rer de spil­ler­nes fy­si­ske for­må­en ved hja­elp af et ba­el­te, som sid­der rundt om bry­stet på spil­ler­ne. Det er for at mind­ske ri­si­ko­en for ska­der og fy­sisk over­be­last­ning. Sta­ben ken­der spil­ler­nes mak­si­ma­le fy­si­ske for­må­en, og hvis en spil­ler lig­ger på 95 pro­cent i en tra­e­ning, kan det va­e­re, at han får en pau­se i den na­e­ste øvel­se. - er blødt lidt op på det per­son­li­ge plan. Han kom til klub­ben med den ty­ske men­ta­li­tet, men har ta­get or­det ’hyg­ge’ til sig. Han prø­ver at va­e­re me­re om­ga­en­ge­lig og er be­vidst om, at det ik­ke kun er Brønd­by, som skal pas­se til Zor­ni­ger. Det skal og­så ga­el­de den an­den vej rundt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.