’Der er langt me­re do­ping end før’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

1990’er­ne står som det må­ske va­er­ste år­ti i ny­e­re sports­hi­sto­rie, når det kom­mer til brug af do­ping blandt sport­s­folk - i sa­er­de­les­hed in­den for cy­kel­sport.

Den op­fat­tel­se har man­ge fans nok ef­ter skan­da­ler­ne i Tour de Fran­ce og ka­ska­den af do­pin­gin­drøm­mel­ser fra ak­tø­rer­ne på den tid.

Men bru­gen af do­ping er ik­ke ble­vet min­dre. Tva­er­ti­mod.

Det si­ger di­rek­tø­ren i Dan­ske Eli­tesport­s­u­dø­ve­res Fore­ning (DEF), Mads Øland, der og­så er di­rek­tør for Spil­ler­for­e­nin­gen i fod­bold.

»Do­ping­pro­ble­mer­ne er ik­ke ble­vet ryd­det op med Festi­na-skan­da­len i 1998 el­ler skan­da­len om­kring Lan­ce Arm­strong og hans cy­kel­hold, el­ler det vi har set med rus­ser­ne her i 2016,« si­ger han til TV2 Sport.

»Der er do­ping i eli­tesport, og det er der på et ni­veau, der er uac­cep­ta­belt højt.«

I 1999 blev Det In­ter­na­tio­na­le An­tido­pin­ga­gen­tur (Wa­da) op­ret­tet med hen­blik på at kom­me de mas­si­ve do­ping­pro­ble­mer i eli­tesport til livs.

Det er langt­fra lyk­ke­des, ly­der det fra DEF-di­rek­tø­ren. »Når vi sid­der in­ter­na­tio­nalt og snak­ker med de an­dre spil­ler­for­e­nin­ger, så er det vo­res ind­tryk, at do­ping­pro­ble­mer­ne er stør­re i dag, end de var, da Wa­da blev star­tet i novem­ber 1999,« ly­der det fra

Mads Øland.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.