Nyt gym­na­si­um med be­de­rum og ha­lal­kød

Et nyt mus­lim­sk gym­na­si­um på Vestsja­el­land slog dø­re­ne op i au­gust. Po­li­ti­ke­re er dog be­kym­re­de for, om gym­na­si­et kan byg­ge på de­mo­kra­ti­ske va­er­di­er

BT - - NYHEDER - MUS­LIM­SK PROFIL An­ne Ka­tri­ne Haa­se og Sa­bri­na Me­li­na An­der­sen | Ritzau

Der er plads til at be­de og ha­lalslag­tet kød i kan­ti­nen. Hind­holm STX i Fug­leb­jerg på Vestsja­el­land åb­ne­de i au­gust som Dan­marks før­ste mus­lim­ske gym­na­si­um. Den nye sko­le pro­fi­le­rer sig som mus­lim­sk og ba­sis­de­mo­kra­tisk. Det in­de­ba­e­rer, at der bli­ver ta­get hen­syn til tro­en­de mus­li­mer, for­kla­rer Kim Lund, der er rek­tor på sko­len.

»Den mus­lim­ske profil bun­der i, at der bli­ver ta­get hen­syn til, at en mus­lim­sk mi­no­ri­tet kan be­de og spi­se en be­stemt ty­pe mad, hvis man har lyst til det. Det er ik­ke no­get, man bli­ver pres­set til,« si­ger rek­to­ren.

Gym­na­si­et er et pri­vat gym­na­si­um, der er grund­lagt ef­ter ini­ti­a­tiv fra en grup­pe fora­el­dre med mus­lim­sk bag­grund. Sko­len er ble­vet god­kendt af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. Det kra­e­ves blandt an­det af gym­na­si­er, at de styr­ker ele­ver­nes de­mo­kra­ti­ske dan­nel­se.

Fle­re har sat spørgs­måls­tegn ved, om det er for­e­ne­ligt med is­lam, og det ae­r­grer Kim Lund.

»Hvis man for­sø­ger at sa­et­te sig ind i, hvad is­lam er, så er det man­ge po­si­ti­ve med­men­ne­ske­li­ge og sym­pa­ti­ske ting, som man og­så sag­tens kan for­e­ne med de­mo­kra­ti. Det er og­så nog­le ting, som is­lam har til­fa­el­les med an­dre sto­re re­li­gio­ner.

Så vi er ik­ke så for­skel­li­ge, når det kom­mer til styk­ket,« si­ger rek­to­ren.

Indtil vi­de­re er 21 ele­ver be­gyndt på sko­len, og rek­to­ren hav­de i går de nye ele­ver med på Chri­sti­ans­borg, hvor de over­va­e­re­de et sam­råd om mus­lim­ske gym­na­si­er.

Her ud­tryk­te un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ma­rie Krarup (DF) skep­sis om sko­len kan le­ve op til krav om over for, at byg­ge på va­er­di­er som li­ge­va­erd og de­mo­kra­ti.

»Hvis man på for­hånd si­ger, at man skal ha­ve mus­lim­ske va­er­di­er og en mus­lim­sk tan­ke­gang, som tra­di­tio­nelt er i mod­strid med fri­hed, for­di det er en lov­re­li­gion, så sy­nes jeg, det ser ud til, at der er en mod­sa­et­ning,« si­ger Ma­rie Krarup. Pro­fes­sor er ik­ke be­gej­stret Ni­els Ege­lund, der er pro­fes­sor i spe­ci­el pa­e­da­go­gik ved Aar­hus Uni­ver­si­tet, er hel­ler ik­ke be­gej­stret for, at man­ge mus­lim­ske ele­ver sam­ler sig på ét gym­na­si­um.

»Jeg er be­kym­ret for, at ele­ver­ne så­dan set ik­ke stif­ter be­kendt­skab med al­min­de­lig dansk kul­tur, som en­der med at bli­ve frem­med for dem. Det ga­el­der og­så spro­get,« si­ger han og på­pe­ger, at fora­el­dre­ne så­dan set selv har valgt at le­ve i Dan­mark.

»Det er for­kert at mel­de så mar­kant ud, at det er mus­lim­ske va­er­di­er, der gen­nem­sy­rer det he­le,« si­ger pro­fes­soren.

Ele­ver fra al­le bag­grun­de er vel­kom­ne på gym­na­si­et, og rek­tor Kim Lund er slet ik­ke be­kym­ret for mis­lyk­ket in­te­gra­tion. Fø­le sig vel­kom­men »Det her er så godt for in­te­gra­tio­nen. Her vi­ser vi net­op, at en ma­jo­ri­tet i sam­fun­det er vil­lig til at vi­se hen­syn til en mi­no­ri­tet.

Det vil kun få mi­no­ri­te­ten til at fø­le sig end­nu me­re vel­kom­men og i end­nu hø­je­re grad fø­le sig som en del af det bre­de­re fa­el­les­skab,« si­ger Kim Lund.

Un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) er og­så be­kym­ret for, om de nye mus­lim­ske gym­na­si­er kan le­ve op til va­er­di­kra­ve­ne.

Hun har der­for ind­ført ska­er­pe­de til­syn med al­le ny­op­ret­te­de pri­va­te gym­na­si­er. De øge­de til­syn be­ty­der, at al­le ny­op­ret­te­de pri­va­te gym­na­si­er får et be­søgstil­syn i lø­bet af de før­ste må­ne­der. /ritzau/

Hvis man på for­hånd si­ger, at man skal ha­ve mus­lim­ske va­er­di­er og en mus­lim­sk tan­ke­gang, som tra­di­tio­nelt er i mod­strid med fri­hed, for­di det er en lov­re­li­gion, så sy­nes jeg, det ser ud til, at der er en mod­sa­et­ning Ma­rie Krarup (DF)

ARKIVFOTO: BAX LIND­HARDT OG FLEMMING LEITORP

Bå­de Dansk Fol­ke­par­tis un­der­vis­nings­ord­fø­rer Ma­rie Krarup og un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by (V) er be­kym­ret for, om de nye mus­lim­ske gym­na­si­er kan le­ve op til va­er­di­kra­ve­ne som li­ge­va­erd og de­mo­kra­ti.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.