FA­MI­LIE KNUST AF STENKA­STE­RE

BT - - NYHE­DER -

au­gust, da de blev ramt af en be­ton­blok på mo­tor­vej­en.

Men i sid­ste uge blev man­dens til­stand så sta­bil, at det var mu­ligt at va­ek­ke ham fra det kun­sti­ge ko­ma, han har lig­get i.

Det var der­for og­så mu­ligt at trans­por­te­re man­den hjem til Tys­kland igen, da man kun­ne over­fø­re ham fra Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal til et ho­spi­tal i Bo­chum i Tys­kland, hvor han nu har en lang og sva­er kamp for­an sig. 153.000 kr. på vej Den an­svar­li­ge la­e­ge, som har be­hand­let den ty­ske mand un­der hans op­hold på Oden­se Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal, forta­el­ler, at det er al­min­de­lig prak­sis at over­fø­re uden­land­ske pa­tien­ter til et lig­nen­de hjem­ligt ho­spi­tal, når pa­tien­tens til­stand til­la­der det.

La­e­gen øn­sker ik­ke at stå frem med navn, men BT er be­kendt med hans iden­ti­tet.

Da fa­mi­li­en kom­mer fra Dort­mund, fik det for­man­den for den uof­fi­ci­el­le dan­ske fan­klub af fod­bold­klub­ben Borus­sia Dort­mund, Al­lan Mor­ten­sen, til at be­gyn­de en Fa­ce­book-ind­sam­ling til den fe­måri­ge dreng og hans far.

De har al­le­re­de sam­let 153.000 kr. sam­men, og de har valgt at la­de ind­sam­lin­gen fort­sa­et­te ind­til 14. ok­to­ber, hvor de vil over­dra­ge pen­ge­ne til fa­mi­li­en.

»Det kan jo ram­me os al­le sam­men. Det er sim­pelt­hen en tragisk ha­en­del­se, isa­er når man ta­en­ker på, at det er en be­vidst hand­ling – at sla­e­be den her fli­se små 12 ki­lo­me­ter for at smi­de den ud fra en bro. Og nu er et barn i ri­si­ko for at bli­ve fora­el­d­re­løst på grund af så­dan en tå­be­lig hand­ling – det gjor­de mig vred,« si­ger Al­lan Mor­ten­sen, som selv kø­rer me­get på de dan­ske mo­tor­ve­je, da han og­så er hånd­bold­tra­e­ner.

»Det sid­der al­tid i bag­ho­ve­det, og når jeg kø­rer un­der en bro, så ta­en­ker

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.