Un­de

BT - - NYHEDER -

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. SAM­RÅD I fi­re må­ne­der har sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de ik­ke kun­net af­se tid i sin stram­me ka­len­der til at be­sva­re et spørgs­mål i Fol­ke­tin­get. Den­ne sløv­hed fik i går Fol­ke­tin­gets sund­heds­ud­valg til at på­la­eg­ge hen­de at stram­me op, så en re­kord­lang li­ste på 51 spørgs­mål kan bli­ve be­sva­ret. Fle­re af dem stam­mer helt til­ba­ge fra maj. Sop­hie Løh­de kri­ti­se­res for at bru­ge me­re tid på at lø­be mo­tions­løb og be­sø­ge ple­je­hjem end på at pas­se si­ne par­la­men­ta­ri­ske plig­ter. 36 ple­je­hjems­be­søg er det ble­vet til og et ukendt an­tal mo­tions­løb. Sund­heds­ord­fø­rer Astrid Krag (S) kal­der det for man­gel på respekt for Fol­ke­tin­gets ar­bej­de, at Sop­hie Løh­de hel­le­re vil bru­ge sin tid an­dre ste­der. Isa­er faldt det hen­de for bry­stet, at Sop­hie Løh­de af­brød et sam­råd i sid­ste uge med den be­grun­del­se, at hun hav­de et travlt pro­gram. Se­ne­re sam­me dag hav­de hun tid til at del­ta­ge i et mo­tions­løb til støt­te for et sy­ge­hus i Nord­s­ja­el­land, hvor hun og­så selv er valgt. Og mi­ni­ste­ren er ka­e­re­ste med di­rek­tø­ren i den fod­bold­klub, der hav­de ar­ran­ge­ret mo­tions­lø­bet. ’Hvor er du plat, Astrid’ »Så­dan no­get pro­vo­ke­rer mig,« si­ger Astrid Krag. Da re­ge­rin­gen i går lag­de en vi­deo ud på net­tet, hvor man igen ser Sop­hie Løh­de del­ta­ge i et mo­tions­løb, skrev Astrid Krag på Twit­ter, at mi­ni­ste­ren bur­de lø­be ind på Bor­gen og ta­ge si­ne sam­råd. Den be­ma­er­k­ning blev dog for me­get for den kon­ser­va­ti­ve po­li­ti­ske ord­fø­rer Met­te Abild­gaard, som li­ge nu er på bryl­lups­rej­se på en tro­peø. Hun tog straks mi­ni­ste­ren i for­svar. »Hvor er du plat, Astrid. Vir­ke­lig us­ma­ge­ligt, det der,« twe­e­te­de hun.

Astrid fast­hol­der sin kri­tik af Sop­hie Løh­de.

»Vi har me­get få va­er­k­tø­jer, når vi i Fol­ke­tin­get skal kon­trol­le­re en mi­ni­ster. Et af dem er sam­rå­de­ne. Me­nin­gen med dem er, at vi skal kun­ne få et hur­tigt mi­ni­ster­svar i en sag. Der­for er det fuld­sta­en­digt øde­la­eg­gen­de for vo­res ar­bej­de, at mi­ni­ste­ren ik­ke vil mø­de op. Jeg vil kal­de det for de­ci­de­ret sa­bo­ta­ge,« si­ger Astrid Krag. En stri­be møgs­a­ger Sop­hie Løh­de mang­ler at sva­re på en stri­be af møgs­a­ger.

Sa­ger­ne hand­ler om alt fra over­me­di­ci­ne­ring af pa­tien­ter på sy­ge­hu­set i Kø­ge og pro­ble­mer med dår­ligt psy­kisk ar­bejds­mil­jø på hvert tred­je sy­ge­hus til sa­gen om, at sund­heds­per­so­na­let har va­e­ret tvun­get til at di­ag­no­sti­ce­re et barn, de al­drig har mødt, ale­ne på bag­grund af en kol­le­gas no­ter, og sa­gen om de la­ek­ke­de hel­breds­op­lys­nin­ger og cpr­num­re på me­re end 5 mio. dan­ske­re.

Sop­hie Løh­de er for ti­den på rej­se i Me­xi­co. Her­fra ly­der hen­des kom­men­tar: »Jeg pri­o­ri­te­rer na­tur­lig­vis Fol­ke­tings­ar­bej­det højt og stil­ler al­tid ger­ne op, når ud­valgs­med­lem­mer­ne ind­kal­der til sam­råd. Det kra­e­ver ba­re, at So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne og­så stil­ler de­res ka­len­der til rå­dig­hed, når de selv så us­a­ed­van­lig flit­tigt ind­kal­der til sam­råd. I vir­ke­lig­he­den kun­ne det nok gav­ne den po­li­ti­ske de­bat, hvis Astrid Krag og hen­des par­ti­fa­el­ler ik­ke som en au­to­ma­tre­ak­tion ind­kal­der til sam­råd, hver gang de af­slut­ter et in­ter­view, men ba­re en gang imel­lem pra­e­sen­te­re­de idéer og løs­nin­ger på ak­tu­el­le pro­blem­stil­lin­ger. Det, tror jeg og­så, vil­le gav­ne in­ter­es­sen for det po­li­ti­ske ar­bej­de.« Der­for er det fuld­sta­en­digt øde­la­eg­gen­de for vo­res ar­bej­de, at mi­ni­ste­ren ik­ke vil mø­de op. Jeg vil kal­de det for de­ci­de­ret sa­bo­ta­ge

Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de top­per su­ve­ra­ent li­sten over mi­ni­stre med flest ube­sva­re­de sam­rå­ds­spørgs­mål An­tal ube­sva­re­de sam­rå­ds­spørgs­mål: Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de: 51 Justits­mi­ni­ster Sø­ren Pind: 32 Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster El­len Tra­ne Nør­by: 21 Beska­ef­ti­gel­ses­mi­ni­ster Jørn Ne­er­gaard Lar­sen: 17 Ud­la­en­din­ge­mi­ni­ster In­ger Støj­berg: 16 Ener­gi­mi­ni­ster Lars Chr. Lil­le­holt: 12 Fi­nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen: 11 Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen: 10 Trans­port­mi­ni­ster Hans Chr. Sch­midt: 8 So­ci­al- og in­den­rigs­mi­ni­ster Ka­ren El­le­mann: 5

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.