Far over­fal­der skole­le­der

BT - - NYHEDER -

AABYBRO SKO­LE skole­le­de­ren, er fora­el­der til et af de børn, som blev ude­luk­ket ved be­sø­get. Kørt på ho­spi­ta­let Iføl­ge TV2 Nord ske­te epi­so­den på af­de­lings­le­de­rens kon­tor. Her blev hun skub­bet så hårdt, at hun faldt over en stol. Det end­te med, at hun blev kørt på ho­spi­ta­let. Al­le par­ter er der­u­d­over ble­vet til­budt kri­se­hja­elp i sa­gen.

Nord­jyl­lands Po­li­ti modt­og der­ef­ter en volds­an­mel­del­se fra Aabybro Sko­le.

Be­slut­nin­gen om be­vidst at sen­de Det er som om, bør­ne­ne op­le­ves som me­get ma­er­ke­li­ge spe­ci­al­klas­sebør­ne­ne på ud­flugt har vakt har­me. Fora­el­drer har til TV2 Nord, som brag­te hi­sto­ri­en, for­talt, at man op­le­ver det som diskri­mi­na­tion, for­di bør­ne­ne ik­ke fik lov til at mø­de kron­prin­ses­sen.’

»Det er som om, bør­ne­ne op­le­ves som me­get ma­er­ke­li­ge, og som om, de ik­ke hø­rer til på den sko­le,« for­tal­te blandt an­det Na­ta­sja Brä­mer Tul­strup Holm, der er mor til et barn i spe­ci­al­klas­se på sko­len.

Omvendt har skole­le­der Kri­sti­na Foo­k­en Jen­sen for­kla­ret, at man traf be­slut­nin­gen i et for­søg på at ta­ge hen­syn til bør­ne­ne.

»Jeg er ked af at hø­re, at det er så­dan fora­el­dre­ne op­le­ver det på. Den må­de det har va­e­ret ta­enkt fra sko­lens si­de har va­e­ret di­rek­te mod­sat, nem­lig en in­klu­de­ren­de pro­ces ved at mø­de bør­ne­ne med de be­hov, de har. Vo­res hen­sigt har va­e­ret det stik mod­sat­te, og på in­gen må­de at eks­klu­de­re dem,« har hun ud­talt til TV2 Nord.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.