Bush stem­mer på Cl­in­ton

BT - - NYHEDER -

VALG mig, at han vil stem­me på Hil­lary.«

Fa­ce­book-indsla­get blev fulgt til dørs af et nyt, smi­len­de po­rtra­et af de to po­li­ti­ke­re, der nor­malt hol­der til på hver sin ide­o­lo­gi­ske fløj.

Og på Fa­ce­book-si­den an­ty­der pra­esi­dent Ken­ne­dys nie­ce og­så, at Ge­or­ge H. Bush ik­ke er det ene­ste med­lem af Bush-fa­mi­li­en, der vil gø­re alt for at for­hin­dre ejen­doms­mil­li­ar­da­e­ren og re­a­li­ty­stjer­nen Do­nald Trump i at bli­ve USAs na­e­ste pra­esi­dent. Iskold luft Ved det re­pu­bli­kan­ske kon­vent i juli, hvor Do­nald Trump of­fi­ci­elt blev ud­pe­get som par­tiets kan­di­dat, ude­blev nem­lig og­så søn­ner­ne, eks­pra­esi­dent Ge­or­ge W. Bush og Fl­o­ri­das gu­ver­nør Jeb Bush. Sidst­na­evn­te, der og­så stil­le­de op til pra­esi­dentval­get, blev ved fle­re lej­lig­he­der yd­my­get af Do­nald Trump un­der årets pri­ma­er­valg. Og iføl­ge avi­sen The New York Ti­mes er luf­ten imel­lem Do­nald Trump og he­le Bush-fa­mi­li­en iskold.

An­dre re­pu­bli­kan­ske top­nav­ne som Mitt Rom­ney og Jo­hn Ka­sich ude­blev og­så fra som­me­rens re­pu­bli­kan­ske kon­vent. Sam­men med Do­nald Trumps na­er­me­ste pri­ma­er­valgs-mod­stan­der Ted Cruz har dis­se hel­ler ik­ke of­fi­ci­elt valgt at støt­te Trump, der af man­ge par­ti­fa­el­ler slet ik­ke an­ses som re­pu­bli­ka­ner. Men selv om sel­ska­bet så­le­des er fint, øn­sker den 91-åri­ge eks-pra­esi­dent Ge­or­ge H. Bush ik­ke of­fi­ci­elt at be­kra­ef­te sin Hil­lary-stem­me. Del­ta­ger ik­ke i valg­kam­pen Ef­ter Kat­hle­en Har­ting­ton Ken­ne­dy Town­sends Fa­ce­book-af­slø­ring ud­send­te Bush-fa­mi­li­ens of­fi­ci­el­le tals­mand Jim McGrath føl­gen­de pres­se­med­del­el­se:

»Pra­esi­dent Bush af­gi­ver sin stem­me som pri­vat bor­ger. Og det er net­op så­dan, han fo­re­tra­ek­ker det ... en for­tro­lig stem­me fra en pri­vat bor­ger. Pra­esi­dent Bush del­ta­ger ik­ke i valg­kampag­nen.«

Det po­li­ti­ske nyheds­bu­reau Po­li­ti­co kon­tak­te­de i går Kat­hle­en Har­ting­ton Ken­ne­dy Town­send. Og i et føl­gen­de in­ter­view be­kra­ef­te­de hun, at Ge­or­ge H. Bush hav­de for­talt hen­de, at han til val­get 8. novm­ber vil stem­me på den de­mo­kra­ti­ske kan­di­dat, Hil­lary Cl­in­ton. Den før­ste tv-de­bat imel­lem de to kan­di­da­ter

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.