Lok­ker børn til dy­re sms’er

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK er uhel­dig,« si­ger Anet­te Høyrup til BT.

Når du skri­ver til Bongo, be­der han dig om dit navn og din by. Her­ef­ter kan du stil­le Bongo et hvil­ket som helst spørgs­mål, og aben sva­rer for­holds­vis upra­e­cist på dit spørgs­mål. På Ask Bongos hjem­mesi­de frem­går det og­så, at de­res svar hver­ken er kor­rek­te el­ler nøj­ag­tig­te og kan – uden de­res in­ten­tion – va­e­re stø­de­n­de for dig. Me­to­den, som Ask Bongo bru­ger, er byg­get op om­kring de så­kald­te ind­hold­stak­se­re­de sms’er, så når du sen­der et spørgs­mål til Bongo, sker det ved, at du skri­ver til en fi­re­cif­ret sms-ko­de – f.eks. 1919 – hvor­ef­ter fir­ma­et i den an­den en­de op­kra­e­ver dig en ek­stra reg­ning gen­nem dit te­le­sel­skab. Ik­ke ulov­ligt Så la­en­ge at fir­ma­et op­ly­ser dig om pri­sen for hver sms, er det iføl­ge Anet­te Høyrup ik­ke ulov­ligt.

Men der er set fle­re ek­semp­ler, hvor Bongo ret­ter kon­takt til de per­so­ner, som tid­li­ge­re har skre­vet Det er et pro­ble­ma­tisk si­te, som vi ad­va­rer børn og un­ge imod at gå ind på spørgs­mål, og det er iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enk på kant med loven, for­di de op­for­drer til at sva­re. Ek­sem­pel­vis skri­ver Bongo, at der går et ryg­te om en, og hvis man vil hø­re me­re, skal man skri­ve til­ba­ge - hvor det så igen ko­ster 30. kr. pr. sms.

»Det er ik­ke ulov­ligt, men det er på kan­ten, for­di det har nog­le lok­ken­de ele­men­ter i sig, som ik­ke er i or­den,« si­ger Anet­te Høyrup.

Men sms-tje­ne­sten rej­ser og­så en ra­ek­ke eti­ske pro­ble­mer iføl­ge For­bru­ger­rå­det Ta­enk, da de hen­ven­der sig til børn og un­ge un­der 18 år. Hen­ven­der sig til voks­ne Fir­ma­et bag Ask Bongo skri­ver dog selv, at de­res ser­vi­ce er ret­tet mod per­so­ner over 18 år, men det er Anet­te Høyrup ue­nig i.

»Man kan ik­ke ba­re si­ge, at de hen­ven­der sig til dem over 18. Det kra­e­ver, at hjem­mesi­den er ud­ar­bej­det på en må­de, så det er ty­de­ligt for en­hver, at det er vok­sen-ma­te­ri­a­le. Det her er jo na­er­mest omvendt. Det er jo en abe og ba­na­ner, som er la­vet med en gra­fik, der di­rek­te hen­ven­der sig til børn. Så det er jeg over­ho­ve­det ik­ke enig med dem i,« si­ger Anet­te Høyrup.

BT har skre­vet til Bongo for at stil­le dem en ra­ek­ke af de spørgs­mål i for­hold til den kri­tik, som For­bru­ger­rå­det Ta­enk ret­ter imod dem. Ef­ter en ra­ek­ke spørgs­mål fik vi hul igen­nem til fol­ke­ne bag Ask Bongo. Se med i sms-kor­re­spon­dan­cen her på si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.