Ja, god­daw mand, øk­seskaft

BT - - DEBAT -

MIKAEL JALVING

da me­get sødt. Hvis ik­ke der skal me­re til at lok­ke Pe­ter Hum­mel­gaard i jog­gingtø­jet, kan han hur­tigt kom­me i form. Han har ar­ran­ge­ret lø­bet, ef­ter at Dansk Fol­ke­par­tis nye par­ti­med­lem Che­an­ne Ni­el­sen ud­tal­te sig om ud­la­en­din­ge på de­res lands­mø­de i we­e­ken­den. Et løb ’mod had’ – dvs. et løb mod me­nin­ger, Pe­ter Hum­mel­gaard selv ha­der – aen­drer jo ik­ke et kom­ma på, at ud­la­en­din­ge med mus­lim­sk bag­grund er hef­tigt over­re­pra­e­sen­te­ret i di­ver­se kri­mi­na­li­tets­sta­ti­stik­ker.

I ste­det for at Ik­ke ale­ne i Dan­mark, men vel­sag­tens i he­le Vest­eu­ro­pa. adres­se­re den

kul­tu­rel­le arv, la­der CHE­AN­NE PEGER PÅ et al­vor­ligt

so­ci­al­de­mo­kra­ten, pro­blem, som me­di­er­ne åben­bart får sted­se sva­e­re­re ved at hånd­te­re.

som om han kan Ger­nings­man­dens et­ni­ci­tet. Den ty­pi­ske ger­nings­mand til be­stem­te sta­dig sam­ar­bej­de

lø­be fra vir­ke­lig­hed for­mer for kri­mi­na­li­tet som f.eks. med DF. De to ting har ik­ke no­get den per­son­far­li­ge og vold­ta­egt. La­eg ma­er­ke til, med hin­an­den at gø­re. Det ene hand­ler om at si­ge fra hvor­dan sven­ske til­stan­de stil­le og ro­ligt bre­der sig over for ha­de­ful­de yt­rin­ger og for­dom­me, der ta­ger i de pa­e­ne me­di­er og i po­li­tiets sig­na­le­men­ter. ’Un­ge Ama­ger som gid­sel. Det an­det hand­ler om, at hvis det ma­end’, ’en 23-årig ef­ter­ly­ses’. Hvaf­fen én? DFe­ren skal kun­ne la­de sig gø­re at tra­ek­ke Dan­mark i en min­dre gør det klod­set, re­to­risk set, vist så, og har jo al­le­re­de ska­ev ret­ning og sik­re, at den øko­no­mi­ske po­li­tik, und­skyldt her­fra og til Me­di­na. der bli­ver ført, ik­ke er so­ci­alt uret­fa­er­dig, så kra­e­ver det 90 man­da­ter. Jeg vil ger­ne sam­ar­bej­de med DF om at for­hin­dre, at Dan­mark tra­ek­kes i en end­nu me­re ska­ev ret­ning i 2025-pla­nen. Som hvis man bru­ger pen­ge på top­skat­tesa­enk­nin­ger, som de fat­tig­ste og mest neds­lid­te skal be­ta­le for. Der­for er det vig­tigt, at vi for­sø­ger at hol­de Dansk Fol­ke­par­ti fast, når de på­står at va­e­re et so­ci­alt an­svar­ligt par­ti.

JAMEN, DET ER

med an­dre ord sym­bolsk. I ste­det for at adres­se­re den kul­tu­rel­le arv, la­der so­ci­al­de­mo­kra­ten, som om han kan lø­be fra vir­ke­lig­he­den. Det­te po­li­ti­ske fjol­le­ri er set før, men over­går til sta­dig­hed sig selv. ’Løb mod had’? God­daw mand, øk­seskaft!

POLITIKERENS MEDIESTUNT ER VI KAN SAG­TENS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.