Fra hau­te cou­tu­re til di­sco­unt

BT - - NYHEDER -

HØJT AT FLYVE Men den iko­ni­ske fran­ske de­sig­ner var ik­ke de­sto min­dre op­havs­mand til de velsid­den­de kjo­ler og jak­ker. In­den ham var det mo­de­hu­set Car­ven, si­den ame­ri­kan­ske Cal­vin Kle­in, der i 1980er­ne hav­de de­sig­net et mini­ma­li­stisk look – helt i tråd med da­ti­dens trend.

I an­led­ning af det skan­di­na­vi­ske fly­sel­skabs 70-års-fød­sels­dag i år, er det nu ble­vet tid til end­nu en op­da­te­ring af uni­for­men for de ialt 8.000 an­sat­te, der hver dag har di­rek­te kon­takt med de rej­sen­de som ek­sem­pel­vis stewar­des­ser, pi­lo­ter og an­sat­te i check-in.

Bud­get­tet til den run­de fød­sels­dag har dog ik­ke va­e­ret nok til at løn­ne end­nu en ver­den­skendt mo­de­mand el­ler -kvin­de. I ste­det har den ek­si­ste­ren­de uni­form fra 1999 få­et en op­gra­de­ring i form af et me­re skra­ed­der­sy­et look, for­tal­te Pi Åhn­berg, der er brand ma­na­ger hos SAS, i går, hvor fly­sel­ska­bet hav­de in­vi­te­ret pres­sen til mo­des­how i Kø­ben­havns Luft­havn. Lø­be­ren var na­tur­lig­vis SAS’ sig­na­tur­far­ve: blå. Vi har ik­ke res­sour­cer­ne til at få de­sig­net ’from scratch’. Det er en an­den tid nu

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.