For­nem for­ly­stel­ses­pris til Fårup Som­mer­land

BT - - NYHEDER -

JUBEL sam­men­ha­eng - det var­mer i al­ler­hø­je­ste grad en nord­jy­des hjer­te,« si­ger Sø­ren Kra­ge­lund, som er ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Fårup Som­mer­land, i en pres­se­med­del­el­se. Pas­sion og ener­gi Sø­ren Kra­ge­lund modt­og man­dag af­ten pri­sen i for­bin­del­se med IAAPAs (In­ter­na­tio­nal As­so­ci­a­tion of Amu­se­ment Parks and At­tra­ction) år­li­ge kon­fe­ren­ce, der i år fo­re­går i den span­ske by Bar­ce­lo­na.

Den uaf­ha­en­gi­ge pris ud­de­les af en in­ter­na­tio­nalt an­er­kendt jury, som isa­er be­løn­ner eu­ro­pa­ei­ske for­ly­stel­ses­par­ker, der ta­en­ker nyt og an­der­le­des.

»Jeg er sa­er­de­les glad for, at vi ik­ke blot fin­der ’sto­re spil­le­re’ på top-ti­l­i­sten, men og­så fa­mi­lie­e­je­de for­ly­stel­ses­par­ker, der med en­tu­si­as­me, pas­sion og ener­gi har for­må­et at re­a­li­se­re nog­le fan­ta­sti­ske op­le­vel­ser for de­res ga­e­ster. Fårup Som­mer­land er et frem­ra­gen­de ek­sem­pel på det­te, og jeg øn­sker dem stort til­lyk­ke med den flot­te pris,« si­ger Frank Lan­fer, che­fre­dak­tør på The Kir­mes & Park Re­vue, i pres­se­med­del­el­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.