Po­li­ti­et i USA dra­e­ber ube­va­eb­net sort bi­list

BT - - NYHEDER -

SÅ SKE­TE DET IGEN Po­li­ti­et i Tulsa i den ame­ri­kan­ske stat Okla­ho­ma har of­fent­lig­gjort en vi­deo, der vi­ser, hvor­dan po­li­ti­et sky­der og dra­e­ber en sort mand, hvis bil er gå­et i stå på en vej uden for by­en. Den 40-åri­ge Te­ren­ce Crut­cher var ube­va­eb­net, skri­ver Was­hin­g­ton Post.

De lo­ka­le myn­dig­he­der fryg­ter uro­lig­he­der og har hur­tigt med­delt, at de vil gø­re al­le op­lys­nin­ger om ha­en­del­sen til­ga­en­ge­li­ge.

Epi­so­den er fil­met fra en he­li­kop­ter og fra en po­li­ti­bil. Iføl­ge po­li­ti­et hav­de Crut­cher na­eg­tet at ef­ter­kom­me be­tjen­te­nes or­drer.

Crut­cher var gå­et i stå med sin bil midt på vej­en. Man ser ham i op­ta­gel­sen fra fre­dag gå med ar­me­ne over ho­ve­d­et til­ba­ge til sin bil med to po­li­ti­folk med truk­ne vå­ben li­ge ef­ter sig. Fi­re be­tjen­te med truk­ne vå­ben Da han når hen til sin bil, ra­ek­ker han ind ef­ter no­get gen­nem for­re­ste si­de­vin­due. På det tids­punkt be­fin­der der sig fi­re po­li­ti­folk med truk­ne sky­de­vå­ben ved bi­lens ba­gen­de.

Crut­cher bli­ver ramt af en strøm­pi­stol og li­ge ef­ter af et en­kelt skud. Det er ik­ke mu­ligt at se, hvem af po­li­ti­fol­ke­ne der sky­der.

Man kan se ham lig­ge blø­de­n­de på vej­en, og po­li­ti­fol­ke­ne fo­re­ta­ger sig til­sy­ne­la­den­de ik­ke no­get det na­e­ste mi­nut, mens han for­blø­der. »Lig­ner en slem fyr« »Vi er fuld­sta­en­dig knust. He­le fa­mi­li­en er knust,« si­ger Crut­chers tvil­lings­ø­ster, Tif­fa­ny.

»Den sto­re slem­me fyr var en far, den sto­re slem­me fyr var en søn, den sto­re slem­me fyr gik på af­tensko­le i Tulsa og øn­ske­de kun at gø­re os al­le stol­te. Den sto­re slem­me fyr el­ske­de Gud, den sto­re slem­me fyr gik i kir­ke hver uge og sang med al­le si­ne mang­ler,« si­ger søste­ren.

Hun si­ger, at fa­mi­li­en kra­e­ver po­li­ti­fol­ke­ne til­talt for drab øje­blik­ke­ligt.

Ud­tryk­ket ’slem­me fyr’ el­ler ’bad du­de’ kan man på vi­deo­op­ta­gel­sen hø­re en af po­li­ti­fol­ke­ne si­ge.

Justits­mi­ni­ste­ri­et i Was­hin­g­ton op­ly­ser, at det har ind­ledt en ef­ter­forsk­ning af ha­en­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.