Mødre mang­ler me­re mo­ti­va­tion

BT - - NYHEDER -

KONTANTHJAELP rød­der i Mel­le­mø­sten og Afri­ka. Net­op kvin­der­ne fyl­der godt i Fore­ne­de Ser­vi­ces sta­ti­stik over me­d­ar­bej­de­re, der bli­ver an­vist fra det kom­mu­na­le job­cen­ter og ef­ter­føl­gen­de fal­der fra. Det vi­ser virk­som­he­dens er­fa­rin­ger fra de se­ne­ste pro­jek­ter om­kring le­di­ge og flyt­nin­ge.

»Jeg har ik­ke ek­sak­te tal på, hvor man­ge det dre­jer sig om, men ba­se­ret på mi­ne eg­ne er­fa­rin­ger, og hvad jeg hø­rer, er det en del. Og nog­le kom­mer of­te helt uden mo­ti­va­tion, og så mel­der de sig sy­ge el­ler har barn syg den før­ste uge,« si­ger Ken­ny Mit­ch­boe, der er så­kaldt driftscon­trol­ler i Fore­ne­de Ser­vi­ce.

»Vi hø­rer og­så for­kla­rin­ger om, at de sim­pelt­hen ik­ke kan ar­bej­de om mor­ge­nen, for­di de skal ta­ge sig af bør­ne­ne. Og det sam­me skal de om ef­ter­mid­da­gen. Og så må vi forta­el­le dem, at vi an­dre har de sam­me ud­for­drin­ger, men at vi lø­ser det. Og her spil­ler køns­rol­le­møn­stre­ne og­så ind, for­di det for­ven­tes, at kvin­der ta­ger sig af bør­ne­ne,« si­ger Ken­ny Mit­ch­boe. Sprog­van­ske­lig­he­der Der­u­d­over forta­el­ler han og­så, at der kan va­e­re sto­re sprog­van­ske­lig­he­der.

»Selv­om de har gen­nem­ført før­ste mo­dul i dansk på en sprog­sko­le, så kan de ik­ke spro­get or­dent­ligt, når det kom­mer til styk­ket. Vi har for ek­sem­pel desva­er­re li­ge måt­tet drop­pe sam­ar­bej­det med en tyr­kisk kvin­de ef­ter en uge, for­di der var kom­mu­ni­ka­tions­van­ske­lig­he­der. Og en an­den kvin­de med tyr­kisk op­rin­del­se men­te, at der var for langt med of­fent­lig trans­port til de prak­tik­plad­ser, som hun blev til­budt,« si­ger Ken­ny Mit­ch­boe.

Han forta­el­ler, at virk­som­he­den ge­ne­relt fo­re­tra­ek­ker at an­sa­et­te folk fra dag­pen­ge­sy­ste­met, for­di de ty­pisk er me­re mo­ti­ve­re­de, og der­med er sand­syn­lig­he­den for en fa­stansa­et­tel­se stør­re end for dem, som kom­mer fra kon­tant­hja­elps­sy­ste­met.

Der er dog og­så po­si­ti­ve op­le­vel­ser.

I øje­blik­ket har Ken­ny Mitc­boe sendt 13 le­di­ge på et seksu­gers kur­sus på Tek­nisk Er­hvervsko­le­cen­ter Gladsaxe.

De 13 er ble­vet scre­e­net og vur­de­ret eg­net til at fort­sa­et­te i virk­som­he­den i et ren­gø­rings­job.

»De har vist, at de har mo­ti­va­tio­nen. Og mens nog­le af dem er et­ni­ske dan­ske­re, så kom­mer an­dre fra blandt an­det Paki­stan, Ni­ge­ria, Af­g­ha­ni­stan og Su­dan,« si­ger han og til­fø­jer, at de har man­ge go­de og sta­bi­le me­d­ar­bej­de­re med ind­van­drer­bag­grund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.