KNAEKKEDE

BT - - NYHEDER -

An­ge­li­na Jo­lie Pitt har an­søgt om op­ha­e­vel­se af ae­g­te­ska­bet. Den­ne be­slut­ning er truf­fet af hen­syn til fa­mi­li­ens vel­be­fin­den­de at Brad Pitt un­der ind­spil­nin­ger­ne til fil­men ’Al­lied’ skul­le va­e­re kom­met lidt for ta­et på den fran­ske sku­e­spil­ler Ma­rion Co­til­lard – ja, hvis det da ik­ke er ska­eb­nens iro­ni… Og An­ge­li­na Jo­lie skul­le ha­ve op­da­get af­fa­e­ren ved at la­de den ker­nes­un­de ae­g­te­mand føl­ge af en pri­vat­de­tek­tiv.

En an­den og no­get me­re trist te­o­ri går på, at An­ge­li­na Jo­lie skul­le va­e­re be­kym­ret for Brad Pitts for­brug af al­ko­hol og hash samt man­dens vre­des­ud­brud over for par­rets seks børn i al­de­ren ot­te til 15 år. Det forta­el­ler kil­der an­gi­ve­ligt til TMZ.

No­get, der må­ske kan for­kla­re, hvor­for An­ge­li­na sø­ger om fuld fora­el­dre­myn­dig­hed og kun øn­sker ’be­søgs­ret’ til sin part­ner gen­nem 12 år.

Brad Pitt har ved tid­li­ge­re lej­lig­he­der for­talt ae­r­ligt om, hvor­dan han røg for man­ge jo­ints og tog stof­fer i 90er­ne.

Brad Pitt og An­ge­li­na Jo­lie har va­e­ret se­pa­re­ret si­den den 15. sep­tem­ber – sid­ste tors­dag. For­ud for brud­det var de ik­ke ble­vet set sam­men of­fent­ligt i to må­ne­der.

ONS­DAG 21. SEP­TEM­BER 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.