Den­zel på flugt

BT - - TV - 10:40 12:35 18:25 19:50 00:05 09:00 14:35 16:30 22:00 23:35

ACTION "Løf­ter sig over strøm­men af actionfilm," lød det an­er­ken­den­de fra BT's an­mel­der Mi­cha­el Lind, da "Sa­fe Hou­se" hav­de pre­mi­e­re i 2012. Matt We­ston er en nyud­dan­net CIA-agent, der vog­ter over et så­kaldt "Sa­fe Hou­se" i Syd­afri­ka, da To­bin Frost, CIA’s mest ef­ter­søg­te over­lø­ber ta­ges til fan­ge og an­brin­ges i We­stons va­re­ta­egt. Un­der for­hø­ret af af­hop­pe­ren bli­ver hu­set stormet af le­je­sol­da­ter, der er på jagt ef­ter Frost for at gø­re et gam­melt regn­skab op. We­ston og Frost flyg­ter og det uma­ge mak­ker­par må sam­ar­bej­de for at over­le­ve la­en­ge nok til at fin­de ud af, hvem der er ef­ter dem. "Sa­fe Hou­se" er den sven­ske in­struk­tør Da­ni­el Espi­nosas Hol­lywood-de­but. Han fik i 2010 et stort gen­nem­brud med actionfil­men "Snab­ba Cash", der og­så fik fi­ne an­mel­del­ser i Dan­mark. Espi­nosa ra­ge­de el­lers uklar med pro­du­cen­ter­ne midt un­der ind­spil­nin­ger­ne til "Sa­fe Hou­se" og vil­le for­ment­lig va­e­re ble­vet fy­ret, hvis ik­ke fil­mens stjer­nesku­e­spil­ler, Den­zel Was­hin­g­ton, hav­de en klau­sul i sin kon­trakt. Iføl­ge den hav­de han ve­to­ret med hen­blik på hvil­ken in­struk­tør, Med­vir­ken­de: In­struk­tion: han øn­ske­de at ar­bej­de un­der. Og Was­hin­g­ton kra­e­ve­de, at Espi­nosa la­ve­de fil­men fa­er­dig. Og så­dan blev det. (TV3)

Nort­hpo­le. Am. fa­mi­lie­film fra 2014. (G) Do­ku­ma­nia: Po­lanski – ef­ter­søgt og ef­ter­trag­tet. (G) Thin­gs We Lost in the Fi­re. Am. dra­ma fra 2007.

(G) Pri­de. Eng. dra­mako­me­die fra 2014. (G) Hope Flo­ats – en ny start. Am. ro­man­tisk dra­ma fra 1998. (G) Tra­cks. Aust. dra­ma fra 2013.

(G) Det sto­re nød­de­kup. Am. ani­ma­tions­film fra 2014.

(G) Så­le­des og­så på jor­den. Sv. dra­ma fra 2014. (G) Beck. (32:34) Clo­se Up.

Nat-tv

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.