Claus skri­der

BT - - TV/RADIO -

MU­SIK De lag­de ver­den ned med hits som ’Bar­bie Girl’ og ’Ro­ses are Red’, og det var for man­ge fans lidt af et drøm­mes­ce­na­rie, da ban­det Aqua for ny­lig be­kendt­gjor­de, at de ef­ter en år­ra­ek­ke, hvor med­lem­mer­ne har haft travlt med an­dre pro­jek­ter, vil­le gå sam­men og spil­le en ra­ek­ke kon­cer­ter i 2017. Men når ban­det går på sce­nen, bli­ver

VEJRET I DAG

det uden det ene med­lem. Claus Nor­re­en har nem­lig valgt at tra­ek­ke sig fra tur­ne­en, der bli­ver ban­dets før­ste si­den 2011.

»Li­ge si­den den spa­e­de be­gyn­del­se i ’96, er drøm­me, der over­går selv den vil­de­ste fan­ta­si, gå­et i op­fyl­del­se, og det har med åre­ne skabt sta­er­ke bånd til tre unik­ke og fan­ta­sti­ske in­di­vi­der, som jeg an­ser for fa­mi­lie. Des­u­den er jeg uen­de­ligt tak­nem­me­lig over at ha­ve få­et mu­lig­hed for, igen­nem mu­sik­ken, at se den­ne forun­der­li­ge ver­den og mø­de dens be­folk­ning i sel­skab med Sø­ren, Le­ne og René,« si­ger Claus Nor­re­en i en pres­se­med­del­el­se og fort­sa­et­ter: Ly­sten er va­ek »Imid­ler­tid er jeg på det se­ne­ste nå­et frem til en er­ken­del­se af, at min del af rej­sen var ved at nå til vejs en­de. I takt med at mit mu­si­kal­ske fo­kus med ti­den har fun­det en no­get an­den klang, har jeg ind­set og ac­cep­te­ret, at min egen lyst til fort­sat at tur­ne­re med Aqua ik­ke la­en­ge­re er til ste­de.

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Jeg føler des­u­den, at det vil­le va­e­re respekt­løst over for bå­de kol­le­ger, pu­bli­kum samt mig selv, hvis det blot blev gjort halv­hjer­tet fra min si­de.

Der­for har jeg ef­ter la­en­ge­re tids over­vej­el­se, i fuld for­stå­el­se med re­sten af ban­det og al­le om­kring mig, be­slut­tet at sti­ge af bus­sen nu og si­ge 1000 tak for tu­ren,« si­ger han vi­de­re.

Aqua spil­ler me­re end 10 kon­cer­ter i for­bin­del­se med even­tet ’Vi El­sker 90’er­ne’ i 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.