BAD BOYS BLI­VER GAM­LE

For før­ste gang spil­le­de Ni­ck­las Bendt­ner fra start for Not­ting­ham Fo­rest. End­da mod sin gam­le hjer­te­klub Ar­se­nal. BT var til ste­de på Ci­ty Gro­und i af­tes, da Ar­se­nal vandt 4-0

BT - - SPORTEN - Jo­hn­ny Wo­jciech Kok­borg | joko@spor­ten.dk

Sta­dion var i for­vej­en gre­bet af en god stem­ning, men da den dan­ske an­gri­ber for før­ste gang pra­e­sen­te­res i star­top­stil­lin­gen af spe­a­ke­ren, sti­ger lyd­ni­veau­et i dra­stisk grad.

Ci­ty Gro­und i Not­ting­ham kan hu­se om­kring 30.000 til­sku­e­re, og den­ne af­ten er langt de fle­ste af dem fans af Bendt­ner i EFL Cup-kam­pen mod Ar­se­nal.

En spe­ci­el af­ten for dan­ske­ren af me­re end en grund. For Bendt­ner er det ik­ke kun et op­gør mod sin gam­le klub Ar­se­nal. Det er et op­gør mod klub­ben, hvor kar­ri­e­ren be­gynd­te. Og hvor kar­ri­e­ren ram­te et død­van­de. Op­gø­ret mod ma­na­ge­ren, Arsè­ne Wen­ger, der i man­ge år sta­e­digt holdt fast i dan­ske­ren i en tro om, at gen­nem­bru­det var li­ge om hjør­net. Så me­get tro­e­de fransk­man­den på dan­ske­rens ev­ner.

Si­den har Bendt­ner lidt op- og ned­t­u­re. Mest af det sid­ste­na­evn­te. Men den­ne af­ten. Der be­gyn­der det på ny for dan­ske­ren mod de gam­le ven­ner fra Ar­se­nal.

El­sker at ska­be hel­te

Ved du hvad? Bad boys bli­ver gam­le. Han er 28 år, har en fem-årig søn, og han er sul­ten ef­ter at spil­le fod­bold. Her i Fo­rest el­sker vi at gø­re folk til hel­te.

Or­de­ne fal­der fra Nor­man Hal­lams mund uden tø­ven. Han har set så man­ge af dem. Fod­bold­spil­le­re. Sto­re, små. Idi­o­ter, hel­te. Sto­re stjer­ne, sto­re fl­op. Det er ik­ke den ty­pe, som hr. Hal­lam ik­ke har stif­tet be­kendt­skab i lø­bet af si­ne me­re end 30 år som Not­ting­ham Fo­rest-fan. Det slår han hur­tigt fast.

BT fin­der ham for­an en af de utal­li­ge bur­ger­vog­ne, der er pla­ce­ret rundt om­kring de en­gel­ske fod­bold­sta­dio­ner. Her ta­ler han højt, med gla­e­de og med mas­ser af tro på klub­bens nye stjer­ne. Han ta­ler selv­føl­ge­lig om Ni­ck­las Bendt­ner.

Ved si­den af ham står ven­nen Da­ve Stewart. Han er og­så over­be­vist om Bendt­ner. Men hvad så med hans bro­get for­tid, ima­get som ’bad boy?’

»Vi har haft dem al­le her i Not­ting­ham. Han er som al­le de an­dre,« gri­ner Da­ve.

Og det er sva­ert, vir­ke­lig sva­ert, at fin­de en Fo­rest-fan, der ik­ke na­e­rer blind til­tro til dan­ske­ren. Med si­ne ud­ta­lel­ser, nye age­ren og ind­sats i de før­ste mi­nut­ter på ba­nen har Bendt­ner al­le­re­de skudt sig di­rek­te ind som en fan-fa­vo­rit.

Trø­jer med Bendt­ner 14 går som varmt brød i fan-shop­pen, men end­nu hav­de Bendt­ner in­den gårs­da­gens match mod sin gam­le klub Ar­se­nal sin før­ste plads fra start til go­de.

Han sco­rer! Og det bli­ver det af­gø­ren­de mål, ly­der det selvsik­kert fra Jes­si­ca Beswi­ck, der er ik­la­edt Not­ting­ham Fo­rest-ud­styr fra top til tå.

I går spil­le­de Ni­ck­las Bendt­ner så sin før­ste kamp fra start for Not­ting­ham Fo­rest. Uden at fru. Beswi­ck fik ret.

Hå­ber på Bendt­ner

Cham­pions of Eu­ro­pe! You’ll ne­ver sing that!

Rå­be­ne gjal­der ned fra Not­ting­ham Fo­re­sts sup­por­te­re imod de med­rej­sen­de Ar­se­nal-fans. Hjem­me­hol­det har hi­sto­ri­en med sig som dob­belt vin­der af den he­den­gan­ge Eu­ro­pa Cup an­ført af leg­en­den Bri­an Clough. Men nu­ti­den? Den er lidt me­re ke­de­lig. Det er la­en­ge si­den, der har va­e­ret no­get at jub­le over på dis­se kan­ter. I af­ten hå­ber hjem­me­pu­bli­kum, at en dan­sker må­ske kan hja­el­pe lidt på til­stan­den.

Og han gør sig fint til. Ef­ter 20 mi­nut­ter ban­ker Bendt­ner til bol­den lidt uden­for fel­tet. Uuuuuuuh, ly­der det fra sta­dion. Ta­et. Me­get ta­et for­bi Emi­li­a­no Mar­ti­nez i Ar­se­nal-må­let tril­ler bol­den til måls­park.

Ik­ke lang tid ef­ter bli­ver Fo­re­st­fan­se­ne lidt me­re stil­le. Gra­nit Xha­ka sco­rer et smukt mål 25 me­ter ude­fra. 0-1 til Bendt­ners gam­le ven­ner. Man kan se ru­sten i Bendt­ners spil, men man kan og­så se, at der lig­ger kva­li­tet og gem­mer sig in­de bag­ved. Han kom­mer til chan­cer, han ska­ber dem og­så, men mål bli­ver det ik­ke til.

’SUPER. SUPER NICK. SUPER. SUPER NI­CK­LAS BENDT­NER’ Og­så Ar­se­nal-fan­se­ne an­er­ken­der de­res gam­le ynd­ling. Må­ske for­di han ik­ke sco­rer. Må­ske for­di det er ae­g­te ka­er­lig­hed. Bendt­ner bli­ver ud­skif­tet ef­ter 80 mi­nut­ter til sto­re klapsal­ver fra bå­de hjem­me- og ude­fans. In­den da har Lucas Pe­rez og Alex Oxla­de-Cham­ber­lain luk­ket kam-

pen til 4-0 med hen­holds­vis to og ét en­kelt mål. Tror på det en­der godt Ne­der­la­get aen­drer ik­ke no­get i fan­se­nes be­vidst­hed.

»Uan­set hvad, er jeg sik­ker på, at han har, hvad der skal til for at hja­el­pe os som klub. Vi har få­et ham gra­tis, og han har alt at be­vi­se. Det skal nok en­de godt.«

Må­ske får Fo­rest-fan Nor­man Hal­lam ret. Må­ske gør han ik­ke. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der er en af dansk fod­bolds stør­ste stjer­ner til­ba­ge på ba­nen igen ef­ter et halvt år i skyg­gen.

FO­TO: REU­TERS

Ni­ck­las Bendt­ner fik ik­ke sco­ret i sin før­ste kamp fra start i Not­ting­ham Fo­rest, men klub­bens fans er sta­dig­va­ek over­be­vist om, at den dan­ske an­gri­ber kan bli­ve en suc­ces.

FO­TO: NILS MEILVANG

Jes­si­ca Bestwi­ck og Adam Shelt­on.

FO­TO: NILS MEILVANG

Nor­man Hal­lam.

FO­TO: NILS MEILVANG

David Stewart.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.