Løst kr­udt

BT - - SPORTEN -

NULLØSNING syn­de­re. En mand, der el­lers tid­li­ge­re har be­vist, at han ved, hvor­dan man får net­tet til at blaf­re i lan­dets bed­ste ra­ek­ke. Må­ltør­ke I 2015 blev Hvil­som num­mer to på top­sco­re­li­sten med he­le 16 sa­e­son­mål. Den­gang hed ar­bejds­gi­ve­ren Ho­bro. I som­mer skif­te­de han til Es­b­jerg, men glem­te ty­de­lig­vis mål­støv­ler­ne op­pe nord­på, for si­den er det blot ble­vet til et en­kelt mål.

»Når man får fi­re-fem sto­re chan­cer, skal vi mini­mum sco­rer på én. Spe­ci­elt med den si­tu­a­tion vi har bragt os selv i. Vi lig­ger og ro­der ne­de i bun­den, og så er det så­dan­ne kam­pe, man skal vin­de. Ik­ke for­di der er no­get galt med Sil­ke­borg, men vi skal vin­de så­dan en kamp, hvis vi vil la­en­ge­re op i ta­bel­len,« si­ger han til TV3 Sport 1.

»Vi bli­ver ser­vi­ce­ret i dag, som det må­ske har mang­let i nog­le af de an­dre kam­pe, og vi an­gri­be­re må ta­ge på kap­pen, at vi ik­ke får sco­ret.«

Kam­pen var en klas­sisk bund­du­el, hvor de im­pli­ce­re­de mand­ska­ber hav­de en halv­leg hver. Sil­ke­borg sad tungt på før­ste, men gav al­li­ge­vel chan­cer va­ek. Es­b­jerg over­tog spil­let i an­den, men til­lod al­li­ge­vel mod­stan­de­ren mu­lig­he­der.

Der­for var Sil­ke­borgs ch­eftra­e­ner, Pe­ter Sø­ren­sen, nøj­ag­tig li­ge så skuf­fet over re­sul­ta­tet, som Mads Hvil­som Vi er in­de i en god pe­ri­o­de. Vi er ae­r­ger­li­ge over, at vi kun får ét po­int. Jeg er med på, at det og­så kun­ne va­e­re ble­vet til min­dre end det, hvis Es­b­jerg hav­de få­et slå­et ka­pi­tal af de­res go­de an­den halv­leg, men vi er rig­tig go­de i før­ste halv­leg og re­sten af de blå- og hvid­stri­be­de va­er­ter.

»Vi er in­de i en god pe­ri­o­de. Vi er ae­r­ger­li­ge over, at vi kun får ét po­int. Jeg er med på, at det og­så kun­ne va­e­re ble­vet til min­dre end det, hvis Es­b­jerg hav­de få­et slå­et ka­pi­tal af de­res go­de an­den halv­leg, men vi er rig­tig go­de i før­ste halv­leg. Det var i ny­e­re sil­ke­bor­gen­sisk tid no­get af det bed­ste, der er set, og det kan vi og­så bru­ge til no­get,« si­ger han til TV3 Sport 1. Po­si­tiv ud­vik­ling Hans kol­le­ga valg­te sam­me po­si­ti­ve til­gang til re­sul­ta­tet.

»Det har ik­ke va­e­ret let for de her dren­ge. Det har va­e­ret en ne­ga­tiv spiral. Men nu er vi ube­sej­re­de i fi­re hjem­me­kam­pe i streg. Folk for­ven­ter, at man ba­re får en sejr mod Sil­ke­borg. Men det sker ba­re ik­ke. De ka­em­per for de­res liv. Vi ka­em­per for vo­res. Hav­de vi tabt, hav­de det va­e­ret en an­den snak, men vi spil­le­de uaf­gjort. Vi er sta­dig ik­ke til­fred­se, men vi er in­de i en po­si­tiv ud­vik­ling,« si­ger han til TV3 Sport 1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.