’Det har red­det mit liv’

BT - - SPORTEN -

HELD I UHELD Ords­pro­get ’held i uheld’ har sja­el­dent pas­set bed­re på en si­tu­a­tion, end den gør i det­te til­fa­el­de. Un­der op­varm­nin­gen til kø­ben­hav­ner-der­by­et mel­lem Brønd­by og FC Kø­ben­havn for godt og vel tre uger si­den blev David Bri­an Ni­el­sen, der er Brønd­by-fan, ramt i ho­ve­d­et af en bold, som Brønd­bys pol­ske an­gri­ber Ka­mil Wilczek fy­re­de af sted.

David Bri­an Ni­el­sen var ef­ter uhel­det så slemt til­redt, at han hav­de brug for la­e­ge­hja­elp. Nor­malt ik­ke no­get, som man vil be­trag­te som hel­digt. Men i det her til­fa­el­de var der alt­så ta­le om held.

For ved un­der­sø­gel­ser­ne af David Bri­an Ni­el­sens ho­ved fandt la­e­ger en tu­mor i hans hjer­ne. Ka­mil Wilczeks for­bi­er har alt­så mu­lig­vis va­e­ret med til at red­de en Brønd­by-fans liv.

Alt det kom man­dag af­ten frem i et op­slag, som han skrev i Fa­ce­book­grup­pen ’For al­le os med Brønd­by i hjer­tet’. Ef­ter­føl­gen­de har BT va­e­ret i kon­takt med David Bri­an Ni­el­sen, som forta­el­ler, at han på grund af for­skel­li­ge un­der­sø­gel­ser ik­ke har tid el­ler over­skud til at ta­le om he­le si­tu­a­tio­nen, før han i slut­nin­gen af ugen får si­ne svar fra ho­spi­ta­let.

Fa­ce­book-op­sla­get, hvor si­tu­a­tio­nen for­kla­res, ly­der så­le­des:

’Hej al­le sam­men. Jeg hed­der David og er per­so­nen, som blev ramt af bol­den un­der op­varm­nin­gen til kam­pen mod FCK. Jeg vil ger­ne tak­ke je­res la­e­ge­stab, vag­ter og alt per­so­na­le, og de fans, der stod ta­et på, for je­res hur­ti­ge ind­sats, som vi­ser sig at ha­ve red­det mit liv. Jeg kan slet ik­ke be­skri­ve, hvor tak­nem­me­lig jeg er for je­res ind­sats. Det vi­ste sig, at jeg hav­de en tu­mor i hjer­nen, og den var ik­ke ble­vet op­da­get, hvis ik­ke Wilczek hav­de ramt mig, så der­for er jeg så tak­nem­me­lig for, at det­te ske­te. Isa­er når der var så pro­fes­sio­nelt per­so­na­le til ste­de. Jeg skal nu igen­nem ope­ra­tion og så vi­de­re. Tak al­le sam­men. Jeg er jer evigt tak­nem­lig Mvh. David Ni­el­sen,’ skri­ver han i Fa­ce­book-op­sla­get, der på et døgn fik na­e­sten 3.000 ’li­kes’. Blå-gu­le hjer­ter Ud­over ’li­kes’ har op­sla­get og­så få­et na­e­sten 300 kom­men­ta­rer fra folk, der øn­sker David Bri­an Ni­el­sen god bed­ring. Blandt an­det har Brønd­bys an­greb­s­tra­e­ner, Mark Str­u­dal, va­e­ret for­bi med en hil­sen.

’Bed­ste tan­ker her­fra, kh Mark,‘ skri­ver han.

I kom­men­tar­spo­ret er det dog ho­ved­sag­ligt Brønd­bys fans, der sen­der hil­se­ner og hjer­ter i Ves­tegns­klub­bens blå-gu­le far­ver af­sted. Fle­re hen­vi­ser til, at de si­den den uhyg­ge­li­ge epi­so­de har va­e­ret be­kym­re­de for, hvor­dan det er gå­et med den mand, der lå der på tri­bu­nen og fik be­hand­ling.

’Hej David. Det er jeg vir­ke­lig glad for at hø­re. Jeg stod li­ge bag dig, og den (bol­den, red.) kun­ne li­ge så godt ha­ve ramt mig. Jeg sy­nes, det så rig­tigt slemt ud. Jeg var med til at hja­el­pe sam­men med en mas­se an­dre, og jeg sy­nes vir­ke­lig ik­ke, at det så godt ud, så det er vir­ke­lig dej­ligt at hø­re, at du er i bed­ring. Jeg hå­ber, at du kom­mer helt oven­på igen,’ skri­ver Lau­ra Han­sen, mens en bru­ger ved navn Stig Chri­stof­fer­sen forta­el­ler, hvor­dan hans søn hav­de va­e­ret me­get be­kym­ret.

’Det gla­e­der mig og min søn, at du er ok, og at det blev op­da­get. Han var me­get be­kym­ret, da han så dig lig­ge der.’

En, der li­ge­le­des blev skra­emt over epi­so­den, er St­ef­fen Erik­sen, som til­by­der en fin, lil­le ge­stus.

’Det var me­get uhyg­ge­ligt at va­e­re vid­ne til… Jeg hå­ber snart, at du er helt rask. Godt at hø­re, at du er på be­ne­ne igen. Jeg hå­ber, at du snart er at fin­de på sta­dion igen. David, jeg vil ger­ne be­ta­le di­ne to na­e­ste ind­gan­ge på sta­dion.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.